Mudanya-zeytinbağı Bölgesinin Kretase-tersiyer Jeolojik Evrimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ülgen, Semih Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Bu çalışma, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı, Zeytinbağı beldesi dolayında, 2009 ve 2010 yılı yaz ayları arasında yapılan arazi gözlemlerinin sonucunda hazırlanmıştır. Çalışma alanının kuzeyinde Marmara Denizi, güneyinde ise Beşarmutlar fayı ve Neojen yaşlı çökeller bulunur. Çalışma alanı içerisinde, Üst Kretase yaşlı metamorfik kayaçlar ve melanjlardan oluşan Trilye Kompleksi, Üst Paleosen yaşlı Maili Kireçtaşı, Alt Eosen flişinden oluşan Zeytinbağı Formasyonu, Orta Eosen yaşlı Göktepe Andezitleri ve Neojen yaşlı sedimanter kayaçlardan meydana gelen Yalıçiftlik Formasyonu bulunur. Çalışma alanı içerisindeki en yaşlı kayaçlar, Üst Kretase yaşlı Trilye Kompleksi'ne ait kayaçlardır. Trilye Kompleksi; düşük dereceli metamorfik andezitler, mermer ve radyolarit blokları, grovak tipi kumtaşları, fillatlar, kumtaşı blokları, gabro ve diyabaz bloklarından oluşan Mirzeoba Melanjı, düşük dereceli metamorfizma geçirmiş metabazit fillat ve şistler, mikaşistler ile metaçört-mermer ara seviyeleri içeren Kaymakoba Metamorfitleri, koyu yeşil, siyah, lacivert, beyaz renkli, bol çatlaklı, bazı bölgelerde foliasyon gösteren serpantinitlerden oluşan Gölcükbaşı Serpantiniti ve spilit, serpantinit ve çört bloklarından oluşan Şekerya Melanjı'nı içerir. Doğuda Trilye Kompleksi'ni uyumsuzlukla Üst Paleosen yaşlı bol fosil içerikli ve iyi tabakalanma gösteren Maili Kireçtaşı örter. Batıda ise Trilye Kompleksi'nin üzerine uyumsuzlukla, tabanda olistostromal çakıltaşları içeren Alt Eosen yaşlı türbiditik kumtaşı, şeyl ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan Zeytinbağı Formasyonu gelir. Zeytinbağı Formasyonu ayrıca Maili Kireçtaşı'nı uyumlu bir şekilde örtmektedir. Andezit aglomeraları ve akıntılarından oluşan Göktepe Andezitleri, Zeytinbağı Formasyonu üzerine uyumlu gelmektedir. Çalışma alanındaki en genç birim ise, güneyde bulunan normal bileşenli Beşarmutlar Fayı ile sınırlanmış Neojen yaşlı Yalıçiftlik Formasyonu'dur. Bölgedeki melanjların litolojileri, İzmir-Ankara ve Pontid-İçi Kenet kuşakları boyunca görülen Kretase yaşlı dalma-batma akresyonal prizmaları ile benzerlik göstermektedir. Melanjların Sakarya Zonu ile İstanbul Zonu arasındaki sınıra yakınlığı ve bölgenin güneyinde başka melanjların görülmemesi nedeniyle buradaki melanjların bölgenin kuzeyinde yer alan Pontid-İçi Kenedine ait olduğu düşünülmektedir.
This study is prepared due to field surveys in summers of 2009 and 2010 in Bursa-Zeytinbağı region. Studied area is bounded with Marmara Sea in the North, Beşarmutlar faulta and Neogen sediments in the South. Upper Crateceous Trilye Complex, Upper Paleocene Maili Limestone, Lower Eocene aged Zeytinbağı Formation which is consisted of flysch, Middle Eocene Göktepe Andesites and Neogene aged Yalıçiftlik Formation is seen in the studied region. The oldest rocks in the study area, Upper Cretaceous rocks of Trilye Complex. Trilye Complex is consisted of ; Mirzeoba Melange which contains low-grade metamorphosed andesites, marble and radiolarian chert blocks, greywacke, phyllite and sandstone blocks, granite and diabase blocks, Kaymakoba Metamorphic rocks which is contains low-grade metamorphic metabasic phyllites and schists, micaschists and marble and metachert levels, Gölcükbaşı Serpentinite, Şekerya Melange which contains spilite, serpentinite and chert blocks. In the east, Upper Paleocene Maili Limestone overlies Trilye Complex with unconformity. In the west, Lower Eocene Zeytinbağı Formation which starts at the base with olistostromal conglomerate and is consisted of turbiditic flysch overlies Trilye Complex with unconformity. Zeytinbağı Formation also overlies Maili Limestone conformable. Middle Eocene Göktepe Andesites comes over Zeytinbağı Formation with conformity. The youngest rocks in the study area are Neogene Yalıçiftlik Formation in the south which is bounded by Beşarmutlar Fault. The lithological features of the melange are similar to the Cretaceous subduction-accretion complexes, which crop out widely along the İzmir-Ankara and Intra-Pontide sutures. Melanges in the region are thought to belong to Intra-Pontid Suture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Jeoloji Mühendisliği, Geological Engineering
Alıntı