Kağıthane-piyalepaşa Tünellerinin Mühendislik Jeolojisi Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karagöz, Saffet Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
ÖZET Yeraltı kaya yapılarının yapım süreci öncesinde bölgenin ve güzergahın jeolojik ve mühendisik jeolojisi açısından ayrıntılı olarak incelenmesi büyük önem ve gereklilik taşımaktadır. Kaya ortamlarında imalatı gerçekleştirlen yeraltı yapılarının yapım sürecinde karşılaşılabilecek sorunların tespitini ve önlemlerinin hazırlanabilmesini önceden mümkün kılan mühendislik jeolojisi çalışmaları bu anlamda zaman ve ekonomik kayıpları azaltarak şehiriçi ulaşım için büyük önem taşıyan bu tür yapıların en kısa zamanda kullanıma açılmasını mümkün kılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından KİSKA-MAKYOL (KİSMAK) Adi Ortaklığı’na inşa ettirilen Kağıthane-Piyalepaşa tünellerinin kullanıma açılması ile artan İstanbul trafiğini rahatlatmak ve mümkün mertebede ulaşımı yeraltına taşıyarak İstanbul’un karayolu trafiğini hafifletmek amaçlanmıştır. İTÜ Fen Bilimlerin Enstitüsü, uygulamalı jeoloji yüksek lisans programı kapsamında gerçekleştirilen bu tez çalışmasının amacı, başta tüneller olmak üzere, yeraltı kaya yapılarının projelendirilmesi sırasında büyük önem taşıyan mühendislik jeolojisi çalışmalarının irdelenmesi ve bu çalışmaların Kağıthane-Piyalepaşa tünelinde uygulanmasıdır. Tez çalışmasında, yukarıda adı geçen bölge, genel jeoloji, stratigrafi ve tektonizma açısından ayrıntılı olarak incelenerek, Kağıthane-Piyalepaşa tünelleri güzergahı mühendislik jeolojisi perspektifinden ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Gerçekleştirilen tüm mühendislik jeolojisi çalışmalarının derlenmesi ile tünel güzergahı kaya kaliteleri bakımından sınıflandırılmıştır. Sahada yapılan tüm jeolojik çalışmalar, ve laboratuvar çalışmalarından sağlanan veriler derlenmiş, ilişkilendirilmiş ve Kağıthane-Piyalepaşa tünellerinin güzergahının 4 ana grupta sınıflandırılabileceği belirlenmiştir.Çalışmalar kazı aşamasında tutulan ayna mühendislik jeolojisi haritalarından hazırlanan tünel düzeyi mühendislik jeolojisi haritaları ile karşılaştırılmış ve uyumlu oldukları gözlenmiştir.
SUMMARY Detailed examination of the area and route prior to the construction stage from the consideration of geology and engineering geology is of paramount importance and neccessity. Engineering geology studies which enable the predetermination of problem possibly to be encountered during the construction of underground structures in rock environment, while minimizing the losses in time and economy will thus make it possible for such type of structures to put into service in the shorter possible time. The construction of Kağıthane-Piyalepaşa Tunnels within the scope of the contract awarded to KİSKA-MAKYOL(KİSMAK) unincorparated joint venture by Istanbul Greater Municipality, will relieving Istanbul traffic contribute to and alleviate Istanbul highway traffic by diversion of transportation towards the underground as much as possible. The aim of this thesis which is within the framework of ITU Institute of Science and Technology, Applied Geology Postgraduate program the afore mentioned area has been examined in detailed with respect to general geology, stratigraphy and tectonics and Kağıthane-Piyalepaşa tunnel route has been studied from the perspective of engineering geology. Tunnel route has been classified with respect to rock quality with compiling all of engineering geology studies. Data which are supplied from area and laboratory studies, has been compiled, has been connected and has been determined that the Kağıthane-Piyalepaşa tunnels route can be classified. A comparison of the study with tunnel level engineering geology maps prepared from mirror plane engineering geology maps during tunnel excavation recorded and their harmonious has benn watched.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Tünel, Mühendislik jeolojisi, Kaya kalite sınıflamaları, Tunnel, Engineering Geology, Rock Quality Classification
Alıntı