İzmit Kent Merkezi Otobüs Durak Standartlarının İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Övünç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İzmit toplu taşımacılık sistemi içinde hizmet veren otobüs hatlarının yapısı incelenmiş ve otobüs durak yerleri ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. Çalışma süreci iki aşamadan oluşturulmuştur. Birinci aşamada kütüphane çalışması yapılarak konuyla ilgili kitap, makale ve tezler incelenmiştir. Belediye ve Valilik tarafından yaptırılmış olan rapor ve projeler incelenerek yerel ve merkezi yönetimlerin konuyla ilgili görüş ve kararları hakkında bilgi toplanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği standartlar ve yurtdışındaki uygulamalarla ilgili bilgiler internet ortamından sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında doğrudan alanda tespitler yapılmıştır. Çalışma alanı olarak tanımlanmış olan İzmit Kent Merkezi ve D-100 karayolu üzerinde, durak yerleri gruplandırılmış, belediyede çalışan kişilerle doğrudan yapılan görüşmelerde ve alan incelemelerinde belirlenen özel koşullar, her durak grubunun yeterli ve yetersiz yönleri tablolara aktarılmıştır. Tablolarda elde edilen sonuçlar daha sonra irdelemelerde kullanılmıştır. Çalışma toplam 8 bölümden oluşmaktadır.
In this study, structure of the bus route of İzmit mass transportation has been analysed and evaluation has been done about bus stops. This study has two phases. In the first phase, documents from books, articles and thesis have been analysed. Report and projects which have been done for municipality and government have been checked, data collected about vision and decisions of local and central management. Data standards specified by Turkish Standards Institution and applications in overseas have been downloaded from internet. In the second phase, field study has been done. In İzmit Central City and D-100 Motorway, defined as study field, bus stops have been grouped, according to discussions with members of municipality and field study, established special conditions and every bus stop groups sufficient and insufficient points have been prepared as charts. Results from the charts have been used for next investigations. This study is totally 8 chapters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
İzmit, otobüs durağı, toplu taşıma, İzmit, bus stops, mass transportation
Alıntı