Biyolojik Aşırı Fosfor Gideren Sistemlerde Mikroorganizmaların İzlediği Metabolik Yolizlerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yeşiladalı, Said Koray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ötrofikasyonun önlenmesi üzerinde yapılan çalışmalarda biyolojik fosfor giderimi prosesi geniş bir yer tutmaktadır. Proseste kullanılan anaerobik-aerobik döngü bu mikroorganizmaların ortamda baskın hale geçmesine imken verirler. Biyolojik aşırı fosfor gideriminde kullanılan bu mikroorganizmaların izlediği metabolik yolların belirlenmesi iç yapılan çalışmalar bugüne kadar tam doğru sonuçlar verememiştir. Çalışmaların ortak noktası aşırı fosfor giderimi için mikroorganizmaların indirgenme kuvvetine ihtiyaç duyduklarıdır. Bu çalışmada, ardışık kesikli reaktörde, biyolojik aşırı fosfor giderimi yapan çamurla yapılan deneyler sonucunda fosfor giderimi için gerekli olan indirgeme kuvvetinin kaynağını belirlemeye yönelik kanıtlar elde edilmeye çalışılmış, reaktörden alınan numunelerde HPLC yöntemi kullanılarak TCA döngüsünde yer alan karboksilik asitlerin ölçümleri yapılmıştır. Anaerobik bölgede yapılan ölçümler sonucunda fosfor giderimi için TCA döngüsünde önemli rollere sahip - ketoglutarik asit ve fumarik asitin varlığı tespit edilmiştir.
Biological phosphorus removal process widely takes place in the studies on eutrophicaiton. The anaerobic aerobic sequence in the process provide these microorganisms to become dominant in the environment. The studies on the metabolic pathway analysis of phosphate accumulating microorganisms did not lead compeletly succesful results. The consensus reached by all the studies is that the microroganisms need a reducing power to accumulate phosphorus. In this study, sequencing batch reactor performing enhanced biological phosphorus removal used to obtain evidences to identify the source of the reducing power needed for phosphorus removal. The measurements of carboxylic acids playing important role in TCA cycle during phosphorus removal were done by using HPLC system. - ketoglutaric acid and fumaric acid which have important roles in TCA cycle were detected in the samples taken from anaerobic zone of the reactor.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Fosfor, TCA döngüsü, HPLC, Metabolik yolizi, BAFG, Phosphorus, TCA cycle, HPLC, Metabolic pathway, EBPR
Alıntı