Türkiye'de Organizasyonel Süreklilik Ve Organizasyonel Ölüm Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sınayış, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Türkiye’de organizasyonel süreklilik ve organizasyonel ölüm riski arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren organizasyonların yaşam süreleri boyunca organizasyonel sürekliliklerinin, hangi faktörlerden etkilendiği araştırılmıştır. Öncelikle tüm dünyada, organizasyonel süreklilik üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş, çalışma konularına ve çalışmanın yapıldığı döneme göre ayrılmış ve kronolojik olarak listelenmiştir. Uygulama kısmında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) faaliyeti sonlanmış organizasyonlara ait veriler temin edilerek, organizasyonel sürekliliğe etki edebilecek faktörler Kaplan-Meier ve Cox Orantısal Risk Regresyonu ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, İSO ve İTO firmaları için organizasyonel ölçek, organizasyonel yer seçimi, organizasyonun iştigal konusu, organizasyonun yasal statüsü ve kuruluştaki kurucu yaşının organizasyonel sürekliliği etkilediği görülmüştür. Bir diğer sonuç, benzer yaşam süreçlerine sahip organizasyonların benzer ölüm biçimleriyle faaliyetlerini sonlandırdıklarıdır. Organizasyonel süreklilk ile ilişkisi incelenen her faktörün, organizasyonel sürekliliğe göreceli etkisi büyükten küçüğe sıralanmıştır.
The relationship between organizational mortality and organizational survival in Turkey is examined in this study. The purpose is to evaluate the potential factors that effect Turkish organizations’ survival capabilities within their organizational life cycles. Primarily, all of the organizational survival studies in the world are searched, classified into study periods and listed in chronological order. Historical data of organizational failures are obtained from Istanbul Chamber of Industry (ICI) and Istanbul Chamber of Commerce(ICC). A survival analysis is conducted with the collected data using Kaplan Meier Product Limit Estimator and Cox Proportional Hazards Regression. According to the results; it is observed that factors such as organizational size, organizational location, organization’s industry and the age of organization’s founder have effect on organizational survival in Turkey. Another result of the survival analysis is that the Turkish organizations’ that had similar organizational life cycles failed with similar organizational failure types. The factors that effected Turkish organizations’ survival are listed according to their relative influence.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Organizasyonel Süreklilik, Organizasyonel Ölüm Riski, Kaplan-, Organizational Survival, Organizational Mortality, Kaplan Meier Product
Alıntı