İki Parametreli Zeminlerde Yapı Zemin Etkileşimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İnal, Recep Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada iki parametreli elastik zemine oturan çerçeve sistemin zeminle etkileşiminin, zemin parametreleri ve yapı elemanlarında ne gibi farklılıklar yaratacağı araştırılmıştır.Sistemin çözümü için kullanılan çözüm yöntemi ve yöntemin uygulanışı hakkında bilgi verilmiştir.İki parametreli elastik zeminde zemin karakteristiklerinin tanımı yapılarak, iki parametreli zemine oturan plakların altında temel plağı dışında kalan diferansiyel denklem elde edilmiş ve virtüel iş teoremi yardımı ile zemine ait karakteristik büyüklüklerin ardışık yaklaşım yöntemi ile elde edilebileceği gösterilmiştir. On iki serbestlik dereceli dikdörtgen plak sonlu eleman ile dört serbestlik dereceli dikdörtgen zemin sonlu elemana ait elastik yataklanma ve kayma parametreleri matrisleri verilmiştir. Çubuk sonlu elemanlarda yapılan kabuller ve çubuk rijitlik matrisleri gösterilmiştir. Çalışma ile ilgili sayısal örnek yapılmıştır. Sonuçlar için karşılaştırma açısından SAP programı baz alınmış ve ulaşılan sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar ve şekillerle gösterilmiştir.
In this study,the analysis of structure on a two-parameter foundation has been done. The purpose of the analysis and description of the study and the steps of the analysis have been examined. The mathematical models,that were used in the previous studies, have been introduced and necessary information regarding the algorithm of the software and its implementation has been given. Moreover ,the scope and the objective of the study have been indicated. Characteristics of the two-parameter foundation have been described, the governing differantial equationsare derived both below and outside of the plate by using the virtuel work theorem, numerical characteristics of the foundation has been introduced in accordance with iteration approach. The elastic bedding and shear parameter matrices of rectangular plate element with twelve degrees of freedom and rectangular soil element with four degrees of freedom have been given. The definition of frame element by the help of finite element method and the acceptions for the frame element has been explained. Numerical examples have been given regarding the calculations mentioned above. Results of the related calculations have been justified with the results of SAP which has been used to compare.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, sonlu elemanlar, çubuk eleman, Elastic Foundation, Finite Elements, Frame Element
Alıntı