Kentsel Mekan İçerisinde Yer Alan Yeşil Sistemin Değerlendirilmesi, İstanbul - Ümraniye Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karalı, Süleyman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Yapılmış olan bu çalışmanın amacı; kentsel mekan içerisindeki yeşil alan sistematiğinin değerlendirilmesi olmaktadır. Çalışma alanı olarak da Ümraniye ilçesi seçilmiştir. Ümraniye ilçesinin fiziksel, doğal çevre analizi ve sosyo demografik yapısıyla ilgili açıklamalar yapılmış ve yeşil alan sisteminin değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışma sonuçları açıklanmıştır. Mevcut ve planlanan yeşilleri standartlar bakımından belirlenen büyüklüklere uygun olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle ilçede planlanan ve mevcut yeşil alanların büyüklükleri mahalle bazında tespit edilmiştir. Böylelikle ilçeye ilişkin yeşil alan açığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Planlanan ve mevcut yeşil alan fonksiyonlarına bakıldığında yeşil alan sistematiği kurgusunun bulunmadığı görülmektedir. İlçe geneline bakıldığında en önemli eksikliklerin;yeşil alan standartının imar planlarında sağlanamaması, planlanan ve mevcut yeşil alanlarda kentsel yeşil alan sistematiğinin olmamasıdır.
The study of examining Ümraniye District which is for evaluating the green area systematic in the urban area. Physical, natural enviroment analyses and social demografic formations of Ümraniye disctrict and the results of the studies of green area evaluation is explained. It is tried to determine if the existing and planned green areas are appropriate for the sizes which are settled by the standards. For this reason, the sizes of the existing and planned green areas in the district are determined on the base of neighborhood. In this way, it is tried to determine the lack of green areas in the district. Looking at the at the planned and existing green area functions, nonexistence of the systematic assembling of green area can be seen. Looking at the broad of the district, the most important absence is that green area standards cannot be provided in the master plans, and lack of the urban green area system in the planned and existing green areas.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kentsel mekan, İmar planı, Yeşil alan standartı, Urban space, Master Plan, Standart of green area
Alıntı