Mevcut Betonarme Binaların Deprem Etkisindeki Yapısal Performanslarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Coşkun, Aykun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem kuşağında olan bir ülkedir. Önüne geçilemez bu afet gerçeği ile yaşamaya mecbur olmakla birlikte, gerçekleşeceği aşikâr depremlere karşı alınması gerekli önlemlerin ve uygulamaların çok hızlı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Mevcut binaların deprem etkisindeki performanslarının belirlenmesi konusu ise bu hususta tamamlanması gereken işlerin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu çalışmalar sonucu, güçlendirme kararlarının verilmesi ve uygulamalarının hayata geçirilebilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında, dünyada ve ülkemizde üzerinde önemle durulan ve ciddi çalışmalar yapılan bir konu haline gelmiş olan performans kavramı ile ilgili yabancı kaynaklar araştırılmış ve bu kaynakların ülkemiz yönetmelikleri ile kıyaslanarak yaklaşıklıkları hakkında irdelemeler yapılmıştır. Ayrıca yabancı kaynaklarda kullanılan yöntem ve esasların ülkemiz binalarına uygunluğu araştırılmış ve uygulanabilirliğin sağlanabilmesi için gerekli düzeltmeler üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada iki adet okul binası Japon Sismik İndeks Yöntemi ile incelenmiştir. İlki betonarme çerçeve, diğeri ise betonarme perdeli çerçeve taşıyıcı sisteme sahip binalara daha sonra Artımsal İtme Analizi uygulanmış, bu iki yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak Japon Sismik İndeks Yöntemi’nde önerilen bazı yapısal katsayıların, Türkiye koşullarındaki betonarme binalar için uyarlanması amaçlanmıştır.
Due to its geographical location, Turkey is a country which is in an earthquake zone. Along with the fact of having to live with this unavoidable disaster, necessary measures and applications should be rapidly completed against earthquakes which are evident to happen. Seismic assessment of existing reinforced concrete buildings under earthquake effects covers a large portion of works which need to be completed on this matter. The outcome of these works form the foundation for the decision of retrofit and for applications of retrofit to be realized. In the scope of this study, foreign sources have been researched on the concept of performance, which has been given importance and which serious studies have been done in the world and our country, and these sources are compared with regulations of our country and comments are made on the proximity. Also, the suitability of methods used in foreign sources to be used in national buildings and the necessary changes for providing the applicability are studied. In this study, two school buildings are examined with the Japanese Seismic Index Method. Secondly, Nonlinear Static Analysis (Pushover Analysis) is carried out on two buildings which are reinforced concrete frame and reinforced concrete shear wall-frame respectively. Results are compared from these two methods, in order to apply coefficients used in the Japanese Seismic Index Method, to reinforced concrete buildings in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Deprem, Sismik, Betonarme Binalar, Doğrusal Olmayan Analiz, Performans Değerlendirme, Hızlı Değerlendirme Yöntemleri, Japon Sismik İndeks Yöntemi, Yapısal Performans, Artımsal İtme Analizi, Mevcut Betonarme Binaların Değerlendirilmesi, Earthquake, Seismic, Reinforced Concrete Buildings, Nonlinear Analysis, Performance Evaluation, Rapid Evaluation Methods, Japanese Seismic Index Method, Structural Performance, Pushover Analysis, Seismic Evaluation of the Existing Reinforced Concrete Buildings
Alıntı