Toplam Kalite Ve Üretim Sistemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turan, Taşkın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde globalleşme oluşumu ve teknolojide yaşanan gelişmeler rekabeti ulusal boyuttan çıkarak uluslararası bir boyuta getirmiştir. Bu noktada, işletmelerin uzun ömürlü olması, maliyet, karlılık ve iyi imaj yaratma gibi konularda rekabet avantajı sağlayabilmesi için kalitenin rolü büyüktür. Müşteri için kalite tanımı, kendisine sunulan ürünün, fonksiyon, performans, estetik gibi özellikleri ve fiyatı ile, ürünü sunan işletmeyle olan ilişkilerinin niteliğini kapsar. Üretici açısından kalite tarifine müşterinin tatmini ve üretimde hatasızlık olmak üzere iki boyuttan bakılabilir. Bunlardan yola çıkarak, “Süreç olarak Kalite” kavramına gelinmektedir. Her yönden kaliteli bir ürün, ancak kaliteli süreçler sonucunda elde edilebilmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda, bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin, bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesine “Toplam Kalite” adı verilmektedir. Bu çalışmada, Toplam Kalite Modeli ve Üretim Sistemlerindeki uygulaması ele alınmaktadır. Kalite kavramı incelenmekte, -muayene olarak kalite-‘den -süreç olarak kalite- anlayışına gelinceye kadar kaliteye bakış açısının nasıl değiştiği ortaya konulmakta; modern yönetim anlayışı olan Toplam Kalite Yönetimi tanıtılmakta ve işletmenin rekabet gücüne olan etkilerinden söz edilmekte; Toplam Kalite Yönetimi’nin temel ögeleri olan müşteri odaklı bakış açısı, bu felsefeye has yönetim stratejisi, işgücü etkinliğinin artırılması, sürekli gelişme ve tam katılımının sağlanması unsurları açıklanmakta; Toplam Kalite aracı olarak Kalite Güvence Sistemi kavramı incelenmektedir.
Today, the globalization and the developments in technology enlarges the competitive challenge from domestic dimension into a international dimension. At this point, quality has a vital importance for the foundation to possess a long lifetime and to have a competitive advantage on critical subjects such as cost-profit balance and company reputation in the global marketplace. From the view point of the customer quality includes, product characteristics such as function, performance, durability etc and the price, also the quality of her affair with the presenting company. From the view point of the producer, quality has two dimensions which are customer satisfaction and failure-free processes. Taking these facts into account, the definition of “Quality as a process” steps forward. A high-quality product in all means, can only be produced via high-quality processes. According to this approach, the handling and development of the management, manforce, operation, product and service qualities of a foundation, in a systematic way by the participation of all employee, in order to meet consumer expectations is called “Total Quality”. In this study, Total Quality Model and its applications in the production systems is handled. The issue of quality has been expressed, the changes on the understanding of quality have been explained, from -quality as inspection- to -quality as a process-; the contemporary management model “Total Quality Management” has been presented and its effect on the competitive force of the company has been examined; the basic principles of TQM, such as customer-orientation, new management strategy, increasing the effectiveness of the workforce, continious improvement, total employee participation have been described; the issue of “Quality Assurance” and “Quality Assurance System” have been defined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Müşteri tatmini, Süreç olarak Kalite, Toplam Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence, Kaizen, Kalite Çemberleri, Customer satisfaction, Quality as a process, Total Quality, Total Quality Management, Quality Assurance, Kaizen, Quality Circles
Alıntı