Bacıllus Subtılıs Ve Bacıllus Cereus Bakterilerinden Proteaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması Ve Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Orhan, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Bacillus subtilis ve Bacillus cereus bakteri türlerinden proteaz enziminin izolasyonu, saflaştırılması ve bazı özelliklerinin incelenmesi işlemleri yapılmıştır. Proteaz enzimi, Bacillus türü bakterilerin uygun besiyerlerinde üretilmesi ve sporlandırılması ile elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen süpernatanta, sırasıyla amonyum sülfat çöktürmesi, diyaliz, DEAE-Selüloz iyon değiştirme kromatografisi işlemleri uygulanarak saflaştırma yapılmıştır. Çalışmada aynı zamanda elde edilen enzimin, optimum pH, optimum sıcaklık, pH kararlılığı, sıcaklık kararlılığı, enzim aktivitesi üzerine substrat konsantrasyonu, reaksiyon süresi, inhibitör ve aktivatör etkisi incelenmiştir. Ayrıca elde edilen enzimin molekül ağırlığı SDS-PAGE işlemi yapılarak tayin edilmiştir. Bacillus subtilis türü ile yapılan çalışmada DEAE–Selüloz iyon değiştirme kolon kromatografisi sonrası çökeltinin spesifik aktivitesi 84 U/mg olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değer, deterjan endüstrisinde kullanılan orjinal proteazın spesifik aktivitesi ile aynıdır. Kolon sonrası 8 kat saflaşma sağlanmıştır. Elde edilen enzimin molekül ağırlığı 45 kDa olarak bulunmuştur. Bacillus cereus bakteri türü ile yapılan çalışmada amonyum sülfat çöktürmesi sonucunda 1.2 kat saflaşma sağlanmıştır. Elde edilen enzimin molekül ağırlığı 37 kDa olarak bulunmuştur.
Isolation, purification and investigation of some properties of protease enzyme from Bacillus subtilis and Bacillus cereus bacteria species were determined in this study. Protease enzyme is obtained by producing spore genesis of bacteria, which is from Bacillus species in suitable food places. The purification was realized by applying respectively ammonium sulphate precipitation, dialyse, DEAE-Cellulose ion exchange chromatography to the supernatant that was produced later. In the study at the same time, the affect of substrate concentration, reaction time, inhibitor and activator on the optimum pH, optimum temperature, pH stability, temperature stability, enzyme activity of the obtained enzyme. Besides, molecular weight of the obtained enzyme was determined by realization of transaction of SDS-PAGE. In the study carried out with Bacillus subtilis species, specific activity of precipitate after DEAE–Cellulose ion exchange column chromatography is found as 84 U/mg. In the conducted study, specific activity of the pure protease which is used detergent industry and obtained specific activity of the protease were found to be the same. After column 8 folds purification was obtained. Molecular weight of the enzyme obtained as a result of conducted SDS-PAGE is found to be approximately 45 kDa. In the study carried out with Bacillus cereus bacteria species, after ammonium sulphate precipitation 1.2 fold purification was obtained. Molecular weight of the enzyme obtained as a result of conducted SDS-PAGE is found to be approximately 37 kDa.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Proteaz, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Saflaştırma., Protease, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Purification
Alıntı