Yüklenici inşaat firmalarında personel yönetimi enformasyon sisteminin kavramsal boyutta analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Gürsel, Gülçin Nida
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Yapım sektöründe ürünün nitelikleri diğer sektörlerden farklıdır, öncelikle, üretim şantiye ortamında gerçekleştirilir ve doğrusal bir üretim hattından sözedilemez. İkinci olarak, ürün çok karmaşıktır ve pekçok altsistem içerir. Yapım projeleri, binalardan köprülere ve endüstri yapılarına dek çeşitlilik gösteren geniş bir skalada yer alır. Bundan dolayı üretimde farklı ekipman ve teknikler kullanılmaktadır. Fakat inşaat firmalarının günümüzde en çok karşılaştıkları sorunlardan biri, bu teknikleri kullanabilecek yetişmiş insangücü eksikliğidir. Bu nedenle firma sistemi ve enformasyon sistemleri incelenmeden önce, genel olarak personel yönetiminden sözedilmiştir. Bu tezin amacı, inşaat sektöründe yüklenici firma olarak hizmet veren kuruluşlarda personel yönetimi enformasyon sistemi ihtiyacının tanımlanması ve bu ihtiyaca cevap verebilecek sisteme baz olabilecek kavramsal bir analiz çalışması yapılmasıdır. Birinci bölümde, yüklenici inşaat firmalarında personel yönetimi probleminin önemi vurgulanarak problem ve arka plam tanımlanmaktadır. Bu bölümde ayrıca tezin kapsam ve sınırları, amaç ve hedefleri ile birlikte araştırmada izlenen yöntem anlatılmaktadır. İkinci bölümde, insan kaynakları yönetiminin bir parçası olarak personel yönetimi konusu incelenerek, personel yönetimi işlevlerinden genel olarak sözedilmiş ve yüklenici inşaat firmalarında personel yönetimini diğer sektörlerden farklı kılan özellikler konusu incelenmiştir. Üçüncü bölümde, firma genel sistemi içinde personel yönetimi işlevinin diğer işlevlerle ilişkileri ve yüklenici inşaat firmalarında personel yönetimi konusu incelenerek genel bir yapı ifade edilmiştir. Dördüncü bölümde, enformasyon sistemleri ve bilgisayar destekli enformasyon sistemleri anlatılmaktadır. Bununla birlikte veritabam sistemlerinden ve ilişkisel veri tabanlarından sözedilmiştir. Bu bölümde ayrıca yüklenici inşaat firmalannda bilgisayar destekli personel yönetimi enformasyon sistemi geliştirilmesi konusu incelenmiştir. Bunun yanında konuyla ilgili yapılmış olan akademik çalışma ve modellerden ve uygulamada kullanılan personel yönetimi enformasyon sistemi yazüımlarından seçilen örneklerle konunun nesnel boyutu irdelenmiştir. Ayrıca ülkemizin önde gelen dört büyük yüklenici inşaat firmasının personel yönetimi sistemleri analiz edilmiştir. Son bölümde, yüklenici inşaat firmalannda personel yönetimi işlevlerinin gerektirdiği enformasyon ve bu enformasyonun akışı anlatılarak öneri akış diyagramları oluşturulmuştur.
In construction industry, characteristics of product is different from the other industries. Firstly, production is on site and there is no linear production line. Secondly, the product is very complex and consists of sub-systems. Construction projects include different types of buildings that take place in a wide range such as residential buildings, industrial buildings, bridges, dams, etc. Therefore, different kinds of constructing equipment and techniques are available. But one of the main problems that our construction firms face nowadays is the absence of qualified people who use these techniques. As it known, human factor is one of the three major inputs of the building construction process, together with equipment and materials. So, before analyzing firm system and information systems, it would be better to give an idea about personnel management generally. The purpose of this thesis is to define necessity of personnel management information system and to analyze personnel management information system in conceptual dimension for the construction firms. In the first chapter, the importance of the personnel management problem is emphasized. Also background, purposes, objectives, scope, and limitations of the problem are defined in this chapter. In the second chapter, personnel management subject is investigated as a part of human resources management and personnel management functions are mentioned generally. Also characteristics of construction industry are defined. In the third chapter, personnel management function and its relations to another administrative functions in construction firms are mentioned in generally. In the fourth chapter, information systems and computer based information systems are explained. At the same time, database systems and relational databases are mentioned. In this chapter, developing of computer based personnel management information systems are examined in conceptual dimension. Besides some academic and professional models are stated as examples. Also personnel management systems of four major construction firms leader in sector are analyzed in defined steps. In the last chapter, data that is used by construction firms for personnel management is explained and proposal data flow diagrams are formed for the functions of the personnel management.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Bilgi sistemleri, Personel yönetimi, Yüklenici firmalar, İnşaat şirketleri, Information systems, Personnel management, Contractor firms, Construction companies
Alıntı