Finansal analiz ve beyaz eşya sektöründe uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Yazıcı, Sibel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Firma yönetimi, firma sahipleri ve yatırımcılar, kendi amaçlan doğrultusunda bir firmanın karlı olarak faaliyetini sürdürmesini beklerler. Firma yönetimi, kar ile riski uygun olarak dengeleyerek, hem firma hem de yatırımcıların beklentilerini en yüksek düzeye çıkarmaya çalışır.Firma ile ilgili sağlıklı kararlar alınabilmesi, fon sağlanabilmesi, gelecekle ilgili planlama çalışmalarının yürütülebilmesi için öncelikle firmanın mevcut mali durumunun analiz edilmesi ve elde edilen sonuçların yorumlanması gerekmektedir. " Firma ne derece karlı çalışıyor ?","Rakipleri ile karşılaştırıldığında yeri nedir?","Mevcut mali yapı zayıflıkları var mıdır?" ya da "Nelerdir?" gibi sorulara cevap bulabilmek için, firmanın mali tabloları çeşitli tekniklerle analiz edilir. Analiz gelecekle ilgili kararlar verilirken sağlıklı temellerden yola çıkmak bakımından önemlidir. Finansal analiz, bir firmanın içinde bulunduğu mali durumu, faaliyet sonuçlarını ve finansal gelişmesini değerlendirmek, firmanın mali profilini çizerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için mali tabloların içerdiği kalemleri, birbirleri ile olan ilişkilerini de gözönüne bulundurarak zamansal değerlendirmesini yapar. Finansal analizin amacına, kapsamına veya analizi yapanın pozisyonuna göre farklı teknikler ya da yöntemler kullanmak mümkündür. Yapılan çalışmanın boyutuna göre, hangi yöntemlerden yararlanılacağına analist karar verir. Genellikle oranlar, karşılaştırmalı ve yüzde metodu ile analiz birlikte kullanılır. Analizin başarılı olabilmesi, doğru sonuçlara ulaşabilmesi için, eldeki mali tablo bilgilerinin gerçeği yansıtması, firmanın dahil olduğu sektör yapısının iyi bilinmesi, ekonomik ve çevre koşullarının dikkate alaınması önem taşımaktadır.
Finacial analysis consists of both internal and external analysis of a firm's past, existing and future financial condition. The objective of an analysis is to detect any weaknesses that the firm might have which could be sources of financial difficulty. The principal tools of financial analysis have traditionally been ratios, common-size statements and the source-and-use of funds statement. Financial planning deals with the efforts of a firm's management to anticipate the future and direct the firm's financial affairs so as to eliminate existing weaknesses and avoid future financial problems. The purpose of financial statement analysis is to help evaluate management performance as regards profitability, efficiency and risk. The first question likely to be raised in analyzing a set of financial statements is " What do I look for?" The response to this question requires an understanding of the objective of the analysis. The major financial statements as follows: 1. Balance Sheet 2. Income Statement 3.The source and Use of Funds Statements It is important to recognze that the balance is a statement of the firm's financial position at a point in time, whereas the income statement shows the results of operation during an interval of the time. Thus, the balance sheet represents a snapshot of the firm's position on a given date, while the income statement is based a flow concept, showing what occured between two points in time. ix RATIO ANALYSIS Financial ratios provide the analyst with a very useful tool for gleaning information from financial statements. The particular ratio or ratios selected for use by the analyst depends upon the reason for performing the analysis. The analyst may be a banker considering whether to grant a short- term loan to a firm. Bankers are primarily interested in the firm's near-term or liquidity position so they stress ratios that measure liquidity.ln contrast, long-termcreditors place far more emphasis on earing power and operating efficiency; they know that unprofitable operations erode, asset values and that a strong current position is no guarantee that funds will be available to repay long term bond issue.Equity investors are similarly interested in long-term profitability and efficiency. Management is concerned with all of these aspects of financial analysis, it must be able to repay its debts to long and short term creditors as well as earn profits for stockholders. The various items in. financial statements may be difficult to interpret in the form in which they are presented. The relations between various items in the financial statementscan be expressed in the form of ratios.Thus ratios are used to provide meaningful relationships between values in the financial statements. Some ratios compare items within the income statement, some use only balance sheet data. Ratios are useful tools of financial statement analysis because they conveniently summarrize data in a form that is more easily understood, interpret and compared. On the other hand, there are almost number of conceivable financial ratios which can be devised.Therefore, the analyst must limit the examination to the most relevant ratios and categorize them into groups that provide information about the firm's financial position, these individual financial ratios has little value until it is placed in perspective relative to other ratios. The important comparisons are relative to - The aggrerate economy - The firm's industry - The firm's major competitors - The firm's own past performans The comparison to the aggrate economy is important because almost all firms are influenced by the economy's business cycle. The influence of an industry on the firm's vary by industry but is always strong. Because of the strong industry impact, analysing an individual firm without considering the overall industry trend is meaningless.lt is important to examine a firm's relative performance over time to determine if it is progresing or regressing. If an analysis is based on a study of the changes in it is various ratios over a given period, it is called as time - series analysis.Comparison of a given firm's ratios with other firms for a particular period is called as cross - section analysis. In this study we examine the firms by both of them. The ratios are divided by four major categories: 1.Liquidity Ratios 2.Financial Ratios 3.Activity Ratios 4.Profitability Ratios There are number of limitations that sould be kept inmind when preparing or using the ratios: I.The ratios are based on financial statement data and are therefore subject to the same criticisms as the financial statements. 2. Changes in many ratios are highly associated with each other. For example, the changes in the current ratio and quick ratio between two different times are often in the same direction and xi approximately proportional. It is therefore not necessary to compute all the ratios to asses a particular factor. 3.When comparing the size of a ratio between periods for the same firm, it must be recognize conditions that have changed between the periods being compared. 4.When comparing ratios of a particular firm with those of similar firms.it must be recognize differences the firms. Results of financial statement analysis cannot be used by themselves as direct indications of good or poor management. Such analyses merely indicate areas that might be investigated further. For example, a decrease in the turnover of raw materials inventory, ordinarily considered to be an undesirable trend, may reflect the accumulation of scarce materials that will keep the plant operating at full capacity during shortages when competitors have been forced to restrict operations or to close down. Ratios derived from financial statements must be combined with an investigation of other facts before valid coclusions can be drawn. So, the overall purpose of Financial Statement Analysis is to help you make decisions on firm's financial structure, investing in a firm's bonds or stocks. Financial ratios should be examined relative to the economy, the industry, the firm's main competitors and the firm's past ratios. The specific ratios can be divided into four categories, depending upon to the purppose of the analysis. Briefly, it is clearly possible to envision a very large number of potential financial ratios that will examine almost every possible relationship. Therefore, the trick is not to come up with more ratios, but to attempt to limit the number of ratios and to examine them in a meaningful way. This entails an analysis of the time series properties of the ratios relative to the economy, the industry or the past. Any additional effort should be spent on deriving better comparisons for a limited number of ratios. xll Ratios, then, are extremely useful tools, but they must be used with judgment and caution, not in an unthinking, mechanical manner. Financial ratio analysis is a useful part of an investigate process, but it alone cannot provide all the answers to question about the performance of a firm. xiii 1. GİRİŞ Finansal tablolar analizi, modern iş hayatında firmalar, finansal kurumlar ve yarırımcılar tarafından bir firmanın mali tablolarını analiz etmek ve yorumlamak amacıyla yaygın olarak kullanılırlar.Mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve gösterdikleri eğilimler değerlendirilerek, firmanın faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu değerlendirmek, geleceğe dönük tahminlerde bulunarak planlar yapmak mümkündür [1.S.256]. Modern muhasebe uygulamasının başlamasıyla birlikte, mali tablolar hazırlanmaya başlanmış, ancak tabloları analiz ihtiyacı bu yüzyılın başında doğmuştur. İlk kez bankerlerin, kredi talebinde bulunan firmaların mali tablalarını şnceleyerek karar vermeleri, mali tabloların analizini ortaya çıkarmıştır. Ancak geçen yüzyılda başlayan bu uygulamada yalnızca bilançolar kullanılmış, kalemler arası ilişkiler değil salt değerleri yorumlanmış ve belirli bir analiz tekniği geliştirilmemiştir. 1908 yılında William M. Rosandale, kalemler arasındaki ilişkileri oranlar yoluyla ifade edene değin bu konuda çok önemli gelişmeler sağlanamamıştır. Rosandale, bir firmanın mali tablolarının, para veya paraya çevrilebilir değerlerinin yorumlanması amacıyla bir takım oranlar hesaplamıştır [2,s.56]. Daha sonraları, firma yöneticileri, sermayedarlar ve kredi veren kurumlar mali tabloların analizi yoluyla firma hakkında bilgi edinme görüşünü benimsemişlerdir. Önceleri Yüzde Metodu ile analiz, daha sonra ise Oranlar Metodu, analiz teknikleri olarak benimsenmiştir. Oranlar yöntemi ile analiz çok kısa sürede yaygınlaşmış ve büyük önem kazanmıştır. Zaman içerisinde yalnızca oranlar yoluyla değil, diğer analiz tekniklerini de birlikte kullanarak yorum yapmanın gereği ortaya çıkmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
İşletme, Beyaz eşya sektörü, Finansal analiz, Business Administration, White goods sector, Financial analysis
Alıntı