Farklı Gama Kameralarla Vertebra Fantom Kullanılarak Kemik Sintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001-02-05
Yazarlar
Arslan, Ercan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
 Nükleer tekniklerin tıp amaçlı olarak kullanılması insan sağlığına ilişkin uygulamalarda yeni ufuklar açmıştır. Teşhis ve tedavi amaçlı olan nükleer teknik uygulamaları, radyasyonun canlı üzerinde kullanılmasından ötürü bazı sorunlar da oluşturabilmektedir. Bu sorunların başında, iyonizan radyasyonların çevre, radyasyon çalışanları ve hastaya olabilecek zararlı etkileri gelmektedir. Teşhis amaçlı uygulamalarda yaygm kullanılan tekniklerden biri gama kamera ile sintigrafı uygulamaları olup, bu amaçla çoğu kez Tc-99m radyoizotopundan yararlanılmaktadır. Uygulamada insanın etkilenmesine ilişkin bilgi edinilmesi, tekniğin başarı ile uygulanabilmesi için elzem olan bir konudur. İnsan üzerinde deney yapmanın zorluğu nedeni ile çoğu kez fantomla çalışma tercih edilmektedir. Bu çalışmada, kadavradan alınmış vertebra ile su ortamı ve background ortamı ile oluşturulan fantom ile çalışılmıştır. Lezyon oluşumu için ise vertebra omurlarının altına veya arasına tüpler içinde farklı aktivitelerde Tc-99m konarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Kemik sintigrafısinde sıkça kullanılan verteks (çift başlı) ve orbiter (tek başlı) iki farklı gama kamera kullanılarak çekimler yapılmıştır. Böylelikle, her iki gama kamera ile, su ortamı ve background ortamında vertebra fantom kullanılarak çekimler gerçeklenmiştir. İlave olarak, her iki gama kamera ile SPECT görüntüler de alınmıştır. Lezyon tayini değerlendirmesi S/B (sinyal/background) oranından hareketle yapılmıştır. Böylelikle, çekimler rasyonel olarak değerlendirilmiştir. Ulaşılan deneysel sonuçlar birbiri ile mukayeseli olarak incelenerek değerlendirilmiştir.
A new vision has been opened in medicine with using nuclear techniques. Some problems have been forward by using radiation on the alive during the usage of diagnostic and teraphic applications. The most important one is harmful effect of the ionized radiation on environment, radiation workers and patients. Scintigraphic applications with gamma cameras are widespread applications in the diagnostic purposes and in here generally preferred Tc-99m radioisotope. Then, it should be known that, what is the effect of the radiation on the human. Taking the information at about effecting of human is the most important for successive applications in practice. So, generally using a phantom is preferred for the experimental studies due to hard to study on a man. In this study, a dead vertebra phantom that is consists with water and background media is selected as the phantom. Tc-99m tubes, which are placed under and between the vertebras, are used for the simulation of lesions. Using vertex and orbiter gamma cameras that are used widespread for the bone scintigraphy has done experimental studies. So, the scintigraphy has been applied by using vertebra phantom with water and background media for the two gamma cameras. Moreover, SPECT visions have also been taken by using two different gamma cameras. Evaluation of lesion determination has been observed by the S/B (signal/noise) ratio. Therefore, the scintigraphic applications were evaluated rationally. Moreover, the experimental results are also evaluated comparatively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2001
Anahtar kelimeler
Gama kameralar, Nükleer enerji, Sintigrafi, Gamma cameras, Nuclear energy, Scintigraphy
Alıntı