Organik Kökenli Doğal Adsorbanlarla Kontrollü İlaç Salınımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başar, Hatice Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, önemli birer endüstriyel atık olarak öne çıkan büyükbaş hayvan kemikleri ile yumurta kabukları değerlendirilerek, farklı alanlarda kullanılabilecek doğal, yeni bir adsorbentin eldesi incelenmiştir. Bu amaçla, doğal bir adsorbent olarak düşünülen hayvan kemiğinden elde edilen kalsiyum hidroksiapatitin ve yumurta kabuğundan elde edilen kalsiyum esaslı adsorbentin adsorpsiyon-desorpsiyon kabiliyeti tespit edilmiş ve canlıların yapılarında bulunmaları nedeniyle özellikle kontrollü ilaç salımında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Adsorpsiyon ön deneyleri için bir boya maddesi olan metilen mavisinin ve daha sonra da ilaç fabrikalarından temin edilen çeşitli ilaç aktif maddelerinin bu doğal malzemeler üzerindeki adsorpsiyonu ve desorpsiyonu UV-Görünür Alan Spektrofotometresi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar literatür değerleri ile kıyaslanmıştır.
In this study, obtaining a natural, new adsorbent which can be used in different areas is investigated by utilizing the cattle bones and egg shells that are faced as one of the important industrial waste. For this purpose, adsorption-desorption abilities of the calcium hydroxyapatite obtained from cattle bone, and calcium based adsorbent obtained from egg shell, which are thought as a natural adsorbent are determined and usage of them especially in the controlled drug release is investigated because of existance in the structures of living beings. Adsorption and desorption of methylene blue for the prior adsorption experiments and then some drug active substances obtained from the drug companies on these adsorbents are researched by using UV-Visible Spectrometer and the results obtained are compared with the literature data.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Doğal Adsorbent, Kontrollü Salım, İlaç, Hidroksiapatit, Natural Adsorbent, Controlled Release, Drug, Hydroxyapatite
Alıntı