Binalarda Doğal Vantilasyon Sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çakır, Sevgim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, binalarda doğal vantilasyonun değerlendirilmesi konusu ele alınmış, binalarda iç ortam hava kalitesinin oluşturulmasında ve termal konforun sağlanmasında doğal vantilasyonun rolü ortaya konmuştur. Doğal vantilasyonun oluşumuna sebep olan faktörler anlatılmış ve doğal vantilasyon sisteminin tasarımında etkili olan faktörler ise yerleşme, bina, hacim ve eleman ölçeğinde açıklanmıştır. Bu sistemlerin değerlendirilmesinde kulanılan hesap yöntemleri ortaya konmuş, Avrupa Enerji Komisyonu – Altener birimi tarafından oluşturulan AIOLOS yazılım programı kullanılarak, İstanbul yöresi için örnek bir uygulama yapılmıştır. Çalışma sonuçlarının bu alanda yapılacak benzer değerlendirmelerde yararlı olacağı düşünülmektedir.
In this study, evaluation of the natural ventilation system in buildings is aimed and the role of natural ventilation in constituting the indoor air quality and for providing thermal comfort is presented. The components providing natural ventilation are mentioned and the factors that are influencing the design of natural ventilation system are explained with respect to environment, building, space and element scales. The calculation methods are given and a sample application for İstanbul region is carried out by using AIOLOS software, that is developed by Altener unit of European Energy Commision. And the results of this study are thought to be usefull for the similar evaluations to be carried out in this area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Doğal vantilasyon, Termal konfor, İç ortam hava kalitesi, Rüzgar, Hava akım miktarı, Hava değişim sayısı, Natural Ventilation, Thermal Comfort, Indoor Air Quality, Wind, Air Flow Rates, Air Change Rates.
Alıntı