Hafif Giydirme Cephe Sistemlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi İçin Bir Model

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gür, N. Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, çağdaş mimaride önemli bir yer tutan, düşey kabuk olarak özellikle yüksek yapılarda kullanımı olan hafif giydirme cephe sistemlerinin analiz ve değerlendirilmesi için yararlanılabilecek bir model geliştirilmiştir. Çalışmada öncelikle, giydirme cephelerin tanımı ve sınıflandırılması yapılmış, sistemi oluşturan bileşenler açıklanmıştır. Performans yaklaşımı üzerine bilgi verilmiş, cephe üzerinde etkin olan performans ölçütleri belirlenmiştir. ‘Yapı için prensipler’ yardımı ile performans kriterlerinin hafif giydirme cephe bileşenleri ve birleşimler üzerindeki etkinlik düzeyi araştırılmıştır. Hafif giydirme cephe sistemlerinden karşılaması beklenen farklı performanslar, hafif giydirme cephe sistemlerinin analiz ve değerlendirilmesi için düzenlenen model ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, geliştirilen modelin uygulanmış giydirme cephe örnekleri ile denemesi yapılmıştır.
In this study, a model for the analysis and evaluating of light curtain walls, that are significant at the contemporary architecture and used as vertical envelope especially on high-rise buildings is built. At first, the description and classifying of the curtain walls are given and the components of the system are determined. Information is given about performance approach, and effectual performance criteria on the building envelope are determined. The effectiveness level of the performance criteria on the components of light curtain walls and joints is investigated with the help of the ‘principles of building’. Various performances, which are considered to be performed by light curtain walls are evaluated with the model. At the end, the testing of the built model is made with the applied curtain walls.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Giydirme cephe, Performans, Çevresel etmenler, Curtain walls, Performance, Environmental factors
Alıntı