Metro İstasyonları Tasarım Kriterleri İstanbul Metrosu Ve Londra Tottenham Court Road İstasyonu Örnekleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetindağ, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kent içi ulaşım sistemlerinin bir öğesi olarak metro istasyonları kamusal mekan niteliğinde kapalı mekanlardır. Kentlilerin ortak gereksinimleri için ayrılmış ve düzenlenmiş olan metro istasyonlarını daha çekici ve kullanışlı kılmak, kullanıcı açısından algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Tez kapsamında metro istasyonlarının tasarım kriterleri ele alınmıştır. Metro istasyonlarının algılanmasında önemli olan fiziksel öğeler değerlendirilerek tezin amacı doğrultusunda konu, kullanıcı-metro istasyonu ilişkileri bağlamında incelenmiştir. Psikolojik yaklaşımda metro istasyonlarının kullanıcılar tarafından algılanması, tasarımda kullanılan öğelerin insan psikolojisine etkileri, metro istasyonlarında yaşanabilecek korku ve diğer olumsuz duyguların sebepleri, sıkça karşılaşılan vandalizm gibi yıkıcı davranışlara neden olan tasarım eksiklikleri ele alınmıştır. Kentsel mekanlar olarak değerlendirilen metro istasyonlarında sosyal etkileşim ve aktivite çeşitleri araştırılmış metro istasyonlarında eksikliği duyulan noktalar ve donatılar belirlenmeye çalışılmıştır. İstanbul metrosu tasarım kriterleri, sistem özellikleri ve arazi kullanım bağlantılarıyla ele alınıp, istasyonlarda uygulanan tasarımlar aktarılmaya çalışılmıştır. İstanbul metro istasyonlarında yapılan anket ve gözlem çalışmalarıyla tasarımların kullanıcı üzerindeki psikolojik etkileri anlaşılmaya çalışılmış, anket ve gözlemlerden çıkan sonuçlarla kullanımı özendirmeye yönelik tasarım kriterlerini belirlemek için mevcut durum ortaya konmuştur.Yeraltı metro istasyonlarında yapılacak tasarım çalışmalarında dikkate alınmak üzere tezin amaçlarıyla bağlantılı bir yaklaşım oluşturulmuş ve uygulamalarda yararlanabilecek bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmıştır.
As an element of inter-city transportation systems, the underground station is an enclosed space, which has a public space character. In order to make them more attractive and functional, and to make it easier for the users to perceive, there were many researches made about the underground stations that are arranged and allocated for the common needs of citizens. In the context of this research, the design criteria of the underground stations are handled. The physical elements that are important in the perception of the underground stations are considered in the aim of the thesis, in relation to the user and underground stations. The cause of lack of design is discussed, in the psychological approach of the perception of the underground stations by the users, the effects of the design elements to the psychology of people, the fear that can be felt in the underground stations and other sources of negative feelings, often come upped vandalism type of behaviour. Social interaction and activity types are researched, and the possible missing points and infrastructures are defined in the underground stations as public spaces. Istanbul underground design criteria, is dealed with in relation to the system characteristics and field usages, is illustrated by the examples of the station designs. There are questionnaires and observations made in order to understand the psychological effects of the designs in the Istanbul Underground stations, and the results show the initial situation in order to define the possible design criteria to increase the usage. In consideration of design studies in underground stations, an approach has been created in relation to the aims of the thesis and possible application criteria are tried to be constructed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Metro, İstasyon, Tasarım, İstanbul, Londra, İstanbul, Londra
Alıntı