Farklı Döşeme Sistemlerine Sahip Çok Katlı Betonarme Binaların Dinamik Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akgün, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilimdalı : İnşaat Mühendisliği Progamı : Yapı Mühendisliği Tez Danışmanı : Doç. Dr. Turgut Öztürk Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Ekim 2007 ÖZET FARKLI DÖŞEME SİSTEMLERİNE SAHİP ÇOK KATLI BETONARME BİNALARIN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Hüseyin AKGÜN Beş bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümde çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde döşemeler hakkında genel bir bilgi verilmiş ve değişik döşeme sistemleri tanıtılmış ve farklı yapı sistemlerinin süneklik düzeyleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, binaların plandaki ve düşeydeki değişik düzensizlik türleri anlatılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, döşemelerin rijit diyafram ve esnek modelleri ve davranış kabulleri açıklanmış, bu davranış ve modellemeler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Son olarak beşinci bölümde de çok katlı betonarme bir binada çözüme etki eden değişik parametrelerin irdelemesi yapılmıştır. Sonuç olarak rijit diyafram kabulü bizi daha sağlıklı sonuçlara ulaştırmakta ve bina yüksekliğinin değişmesiyle taban kesme kuvveti aynı oranda değişmemektedir. Anahtar Kelimeler: Çok Katlı, Döşeme Sistemleri, Betonarme Yapılar Bilim Dalı Sayısal Kodu: 624.03.01
University : İstanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Civil Engineering Programme : Structurel Engineering Supervisor : Doç. Dr. Turgut ÖZTURK Degree Awarded and Date : MD– October 2007 ABSTRACT ANALYSIS OF DYNAMIC ATTITUDE OF MULTI-STOREY REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION THROUGH DIFFERENT FLOORING SYSTEMS Hüseyin AKGÜN This paper discusses what changes would it make in the conveyor system of the construction if we equipped multi storey buildings receiving significant dynamic load with different flooring systems and also the articles on flooring systems in DBYBHY. Of the five parts this study is made up of, the first part explains the aim and scope of the investigation. The second part provides us with general information as to the floorings and introduces different flooring systems and informs us on ductility levels of different construction systems. The third part describes different types of irregularities in the planning and the portraits of buildings. The fourth part of the study defines the rigid diaphragms and flexible models and behavior acceptance of floorings, and makes a comparison between such modellings and behaviors. On the fifth part, the different parameters, that are effective on the evaluation of a multi-storey reınforced-concrete building, are examined. As a conclusion, the assumption of rigid diaphragm leads us to more reliable solutions, and the base shear force does not increase as directly proportional with the building height. Keywords: Multi-Storey, Flooring Systems, Reinforced Concrete Construction Science Code: 624.03.01
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Çok Katlı, Döşeme Sistemleri, Betonarme Yapılar, Multi-Storey, Flooring Systems, Reinforced Concrete
Alıntı