Acil Durum Hizmet Grupları Verilerinin Standartlaştırılması Ve Tabis’e Uygun Hale Getirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-05-28
Yazarlar
Atalay, Selma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye Afet Bilgi Sistemi Obje Kataloğu (TABİS-OK) ve 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik temel alınarak, İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezinin Hazırladığı sekiz Acil Durum Hizmet Grubu verileri incelenerek düzenlenmiş ve standart veri tabloları oluşturulmuştur. Dünyada birçok can ve mal kaybına neden olan afet tiplerinden bahsedilmiş, afetlerin önlenmesi ve afet zararlarının azaltılmasında önemli rolü olan Afet Yönetimi ve Afet Yönetim Sistemleri hakkında bilgiye yer verilmiştir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan Acil Durum Yönetim Modellerinden bahsedilerek aralarındaki farklar belirtilmiştir. Türkiye’de en fazla görülen afet tipleri anlatılarak, Afet ve Acil Durum Yönetiminde görevli kurumlar ve afetlere karşı alınmış yasal önlemler üzerinde durulmuştur. Türkiye Afet Bilgi Sistemi (TABİS) hakkında bilgilere yer verilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda değerlendirme yapılarak; Acil Durum Hizmet Grupları verilerine göre Türkiye Afet Bilgi Sistemi Obje Katalogunda (TABİS-OK) yapılması gereken güncellemeler belirlenmiş, Acil Durum Hizmet Grupları planları ve ülkemizdeki mevzuatta gözlemlenen eksiklikler vurgulanmıştır.
In this study, Turkey Disaster Information System Objects Catalog (TABİS-OK) and 88/12777 dated Disaster Related Emergency Relief Organization and the Planning Principles of the Regulation on the basis, Istanbul Governorship Disaster Management Center of the Creator eight Emergency Services Group data will be examined and regulated and standardized data tables have been created. Causing loss of lives and property of many types of disasters mentioned disaster prevention and disaster reduction as an important role in Disaster Management and Disaster Management Information System to take place. Emergency Management applied in developed countries, the differences are indicated by the model mentioned. In Turkey, by explaining the most common types of disasters, Disaster and Emergency Management officials and disaster agencies were focused on legal action taken. Turkey Disaster Information System (TABİS) is devoted to information. Result of a study on the assessment done, Emergency Services Group according to data from Turkey Disaster Information System Objects Catalog (TABİS-OK), the necessary updates are determined and Emergency Services Group and plans for our country and the legislation observed deficiencies are highlighted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Afet, Acil Durum Yönetimi, Acil Durum Hizmet Grupları, TABİS, TABİS-OK, 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatına ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik, Disaster, Emergency Management, Emergency Service Groups, TABİS, TABİS-OK, No. 88/12777 relating Emergency Disaster Planning Organization and the Regulation on the Principles
Alıntı