Yapı İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi Ve Alınacak Önlemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaca, Seha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapı işlerindeki iş güvenliği uygulamalarının başarısı, işverenin bu konudaki taahütüne, yasal mevzuatı ve teknolojiyi takip etmesine bağlıdır. Şantiye kuruluşu, iş ekipmanlarının kullanımı ve imalat, bu süreçte tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrol mekanizmasının işlemesi güvenli bir işyeri için şarttır. Yapı işlerindeki iş güvenliği uygulamalarını incelemek, mevzuatta ki eksik olan, teknolojiye uyum gösteremeyen önlemleri saptamak ve 4857 sayılı yeni İş Kanunu ve çıkan yönetmeliklerin yapı işleri bakımından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan bu çalışma kapsamında öncelikle konuyla ilgili kaynaklar zorunlu ve isteğe bağlı başlığı altında incelenmiştir. Zorunlu yaptırımlar kanun, tüzük ve yönetmelikleri kastetmekte, isteğe bağlı yaptırımlar da ise işyerlerinde sağlık ve güvenliği uygulamak isteyen TSE, OHSAS gibi standartların açıklaması yapılmaktadır. Yeni iş kanununun getirdiği en önemli yaptırımlardan biri olan risk değerlendirme ve analizi uygulamasına açıklık getirilmekte, risk değerlendirme aşamasında uygulanan yöntemlerin karşılaştırılması yapılarak inşaat sektörüne en uygun olanın tanımlaması ve yapı işlerinde nasıl uygulanacağı konusunda bilgiler verilmektedir. Risk değerlendirmesi; Şantiye Ünitelerinde, Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarında ve Teknik Uygulamalar konularında yapılmakta, risk değerlendirme tablolarından elde edilen risk ağırlığına göre riskler değerlendirilmekte, ilgili yasal düzenlemelerin de varlığıyla güvenlik önlemleri açıklanmaktadır.
The success of safety applications in constructions is relevant to the employers attitude and relating to law and technology. To take safety precautions and control according to determined hazards and risks in construction site, work equipments used in constructions and construction work processes is necessary for safety work places. Aim of this study is also examine work safety applications in construction, which is not mentioned in regulations and deficient technology and new labor law. At this point firstly the resources relevant to subject are categorized into two categories, which are mandatory and optional. While determining the safety codes and regulations in Turkey by investigating them, on the other hand today s valid management system standards are also investigated and TSE, OHSAS are mentioned. New labor law s one of the most important requirement risk assessment and analysis; is clarified. Methodologies that are used in risk assessment are compared in order to define the suitable method and implementation of these methods in construction industry is introduced. Risk assessment is made for construction sites, precautions in work equipments used in constructions and precautions in technical construction work processes, risks are assessed regarding to risk assessment tables and precautions are defined with the existence of legal regulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
İş Güvenliği, Yapı İşleri, Risk Değerlendirme, 4857 Sayılı İş Kanunu, Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği, OHSAS 18001, Work Safety, Construction Works, Risk Assessment, Work Labor Regulations and Instructions, OHSAS 18001
Alıntı