Bitümlü Karışımların Geri Dönüşümü, Çevresel Etkileri Ve Maliyet Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-18
Yazarlar
Kaya, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bozulmuş veya eski asfalt kaplamaların kazınarak yeni yapılacak bitümlü karışımlarda yeniden kullanılmasına geri kazanım (recycling) adı verilmektedir. Mevcut yol üstyapısından kazınarak elde edilen malzemenin yeni yapılacak bitümlü karışım imalatında kullanılması, kaynaklarımızın teknik ve ekonomik açıdan doğru bir şekilde kullanılması açısından son derece önemlidir. Bu çalışma kapsamında yol kaplamaları bileşenlerinden bitüm, bitüm ile oluşturulan karşımlar, bitümlü karışımların ne tür tesislerde geri dönüştürüldüğü, geri dönüşüm yöntemlerinin neler olduğu, ülkemizde ve dünyada bitümlü karışımların geri dönüşümünün genel durumu, geri dönüşüm uygulamalarının çevresel etkileri ve maliyet analizi konuları geniş olarak ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu, tüm dünyada ve ülkemizde de sökülen asfaltın mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılmasının; daha az agrega ve bitüm kullanımı ile doğal kaynak tüketimini azalttığı, asfalt betonu atığının çevresel etkilerinin (hava, su ve toprak kirlililiği, enerji tüketimi, gürültü, kazaların önlenmesi v.b.) kontrolünü kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Böylece asfalt üretim maliyetlerinin azalması, aynı miktarda kaynak kullanılarak daha fazla asfalt yol yapımı ile ekonomik kazanç sağladığı görülmüştür.
Reclaiming old scraped asphalt pavements or broken down materials in new bituminous mixtures is called ‘recycling’. Using the materials which scraped from current pavement in bituminous mixtures is very important to use our sources efficiently in order to technique and economy. In the thesis, bitumen, mixtures which consist by bitumen, asphalt plants that able to recycle pavements, methods of recycling, general situation of recycling in the world and Turkey, environmental effects of recycling applications and cost analysis of recycling subjects are considered with wide perspective. According to researches, it is determined that recycling reduces the national source consuming and, maximum recycling of scraped asphalt in the world and Turkey facilitate control of effects of waste asphalt (air and soil pollution, energy consuming, noise pollution, reducing of accidents etc. ) . Consequently, it is clear that using recycled materials reduces cost of asphalt pavements and provide economic advantages.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Geri Dönüşüm, Bitümlü Karışımların Geri Dönüşümü, Asfalt Atığı., Recycling, Recycling of Asphalt Pavement, waste asphalt.
Alıntı