İki Fonksiyonlu Asimetrik Başlatıcılar Sentezi, Atom Transfer Ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyonlarında Kullanımları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uğur, Ahmet Lütfi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Kompleks ve kontrollü mimariye sahip makro moleküllerin sentezi üzerine yapılan çalışmalar, son yıllarda polimer biliminde gittikçe artan bir öneme sahiptir. Kontrollü mimari denilince , molekül ağırlık kontrolü, uç gurup kontrolü, blok kopolimer oluşturabilme ve yaşayan karajter akla gelmektedir. Atom transfer radikal (ATRP) ve kararlı serbest radikal polimerizasyon (SFRP) metodları artık kontrollü polimerizasyon tekniklerinin en yaygın kullanılanlarındandır. Bu çalışmada, iki fonksiyonlu başlatıcılar, 2-fenil-2-[(2,2,6,6-tetrametilpiperidino)oksi]etil 2-bromo propanoat, 2-fenil-2-[(2,2,6,6-tetrametilpiperidino)oksi]etil 2-bromo-2-metil propanoat, sentezlenip metil metakrilat ve n-butil akrilat polimerlerinin ATRP metodu ile eldesinde başlatıcı olarak kullanılmışlardır ki elde edilen polimerlerden TEMPO sonlu başlatıcıdan sentezlenen stirenin SFRP tekniği ile polimerleştirilebilmesi için uygun birer başlatıcı olduğu anlaşılmıştır. 1H NMR ve GPC (Jel Geçirgenlik Kromatografisi) cihazlarından alınan sonuçlar doğrultusunda elde edilen blok kopolimerlerin gerçekten de ATRP ve SFRP tekniklerinin kombinasyonu ile oluştukları belirlenmiştir.
The ability to synthesize macromolecules with complex and controlled architectures is becoming an increasingly important aspect of polymer science. Specifically, controlled architecture posseses some characteristics, which are molecular weight control, end group control, ability to form block copolymers, and a living nature. Atom transfer radical (ATRP) and stable free radical (SFRP) polymerization methods are the most widely preferred controlled polymerization techniques. In the prsent work, novel asymmetric double functional initiators, 2-phenyl-2-[(2,2,6,6-tetramethylpiperidino)oxy]ethyl 2-bromo propanoate, 2-phenyl-2-[(2,2,6,6-tetramethylpiperidino)oxy]ethyl 2-bromo-2-methyl propanoate, were synthesized and used in ATRP of methyl methacrylate or n-butyl acrylate leading to corresponding polymer TEMPO moiety as chain end, according to theorder mentioned above. The TEMPO headed polymers were found to be efficient initiators for stable free radical polymerization (SFRP) of styrene. 1H NMR and GPC (Gel Pearmeation Chromatography) studies of the obtained polymers show that block copolymers are readily formed as a result of combination of ATRP and SFRP mechanisms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Çift fonksiyonlubaşlatıcı, ATRP, SFRP, TEMPO polimerizasyonu, Asymmetric difunctional initiator, ATRP, SFRP, TEMPO polymerization
Alıntı