Trakya Baseni İkihöyük Gaz Sahasının Delta Tipi Danişmen Ve Osmancık Formasyonları Rezervuarlarında Niteliği Denetleyen Unsurlar, Gaz Verebilme Ve Rezerv Kestirimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Baycan, Cansın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Danişmen ve Osmancık formasyonlarının Trakya baseni kuzeyi içindeki rezervuarları belirlemek ve tanımlamak üzere, 3B sismik veriler yorumlanmıştır. Bölgedeki jeoloji ve 3B sismik yorumlama sonuçlarına dayalı olarak, İkihöyük sahası içinde ve dışında kalan alandaki her bir çökel çevriminin depolanma karakterisitiklerini belirlemek için bir dizinsel stratigrafi çalışması gerçekleştirilmiştir. Kuyu logları ile birlikte kuyularda yapılan geçici ve gaz sağlama testlerinden elde edilen veriler yorumlanarak, gaz içeren kayaç bölümlerinin fiziksel rezervuar özelikleri ile gaz sağlama yetkinlikleri kestirilmiştir. Son olarak gaz üretim verilerinin yanısıra gaz özelikleri, İkihöyük sahası altındaki rezervuarların var olan gaz rezervlerinin kestirimi için kullanılmıştır. 3B sismik veri analizi sin-sedimenter fayların çalışma alanındaki formasyonların rezervuar dağılımlarını başlıca kontrol eden faktörler olduğunu ortaya koymuştur. Üretim analizi verileri de bu sin-sedimenter fayların kontrol ettiği alanla oldukça iyi bir uyumluluk göstermiştir.
In this study, 3D seismic survey data was used to identify the areal extension of reservoirs in Danişmen and Osmancık formations. Based on the regional geology and the 3D seismic interpretation results a sequence stratigraphy study is performed to identify the depositional characteristics of each sedimentary cycle within and without İkihöyük field. The acquired data from the well logs and the transient and deliverability tests in wells are interpreted to estimate the physical reservoir properties as well as the deliverability capacity of gas bearing zones. Eventually the data of gas production along with the gas properties are utilized to estimate the existing reserves in the reservoirs under İkihöyük field. 3D seismic data has also revealed that syn-sedimentary faults were the major controlling factor for reservoir distributions in both formations within the study area. The production analysis data is found to be in very good agreement with an area that were controlled by these syn-sedimentary faults.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
3B sismik yorum, 2B sismik yorum, Sismik, Sekans stratigrafisi, Litostratigrafi, Trakya Baseni, Basen evrimi, Trakya Baseni bölgesel jeoloji, Trakya Baseni stratigrafisi, Osmancık formasyonu, Danişmen formasyonu, Alt Danişmen formasyonu, Trakya petrol sistemi, Sekans stratigrafik korelasyon, Gaz kuyusu sondajı, Gaz kuyusu tamamlama, Perforasyon, Açık kuyu log analizi, Log yorumu, Gaz kuyusu test analizi, Gaz sağlama testi, Basınç gradyan araştırması, Sıcaklık gradyan araştırması, Horner plot analizi, Eğri çakıştırma, Gaz rezerv tayini, 3D Seismic interpretation, 2D Seismic interpretation, Seismic, Sequence stratigraphy, Lithostratigraphy, Thrace Basin, Basin evolution, Thrace Basin regional geology, Thrace Basin stratigraphy, Osmancik formation, Danismen formation, Lower Danismen formation, Thrace petroleum system, Sequence stratigraphic correlation, Gas Well Drilling, Gas Well Completion, Perforation, Open Hole Log Analyses, Log interpretation, Gas well test analysis, Deliverability tests, Pressure gradient survey, Temperature gradient survey, Diagnostic plot analysis, Type-curve matching, Horner Plot Analysis, Gas reserve estimation
Alıntı