Tekstil Endüstrisi Ayrılmış Atıksularının Pilot Ölçekli Membran Sistemi İle Arıtımı Ve Geri Kazanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-18
Yazarlar
Kurt, Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında, tekstil endüstrisi üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların arıtılabilirliğinin incelenmesi amacıyla pilot ölçekli bir arıtma tesisi tasarlanmış ve tekstil fabrikasında yerinde uygulama ile arıtılabilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Nanofiltrasyon (NF-270) ve ters osmoz (RO-XLE) membranları farklı işletme şartlarında (geri devirli kesikli ve geri devirsiz sürekli) işletilmiştir. Geri devirli çalışma şartlarındaki akı düşüşleri, geri devirsiz sürekli şartlardaki işletilmelere göre daha fazla olmuştur. Her iki çalışma şartında da yüksek KOİ, iletkenlik ve renk giderimleri sağlanmıştır. Geri devirli işletme şartlarındaki ortalama akı değeri nanofiltrasyon membranlarında 51.0±17.5 l m-2 sa-1 ve ters osmoz membranlarında 27±6.5 l m-2 sa-1 olmuştur. Geri devirsiz sürekli işletme şartlarındaki ortalama akı değerleri ise nanofiltrasyon membranlarında 42±6 l m-2 sa-1 ve ters osmoz membranlarında 26±3 l m-2 sa-1 olarak hesaplanmıştır. Filtrasyon sonuçları göstermektedir ki; kirlilik yükü yüksek boya yıkama atıksuları, membran sistemleri ile etkili bir şekilde arıtılabilmektedir. Elde edilen süzüntü suyu ise tekrardan boya yıkama prosesinde kullanılabilecek kalitede arıtılmıştır.
In this study, the wastewaters of segregated dyewash process in a weaving industry were treated for the decolorization and removal of degradable organics and salts using a pilot-scale membrane system and the filtration parameters of membranes were calculated using the filtration equations. The nanofiltration (NF-270) and reverse osmosis (RO-XLE) membranes were used at different operating modes (batch concentrate-recycle mode and continuous mode without concentrate recycle). The flux decline at batch mode was higher than the continuous mode. High COD, conductivity and color removal efficiencies were achieved at both modes. The average flux values of NF-270 and RO-XLE membranes were 51.0±17.5 l m-2 h-1 and 27±6.5 l m-2 h-1 at batch mode, respectively. The average flux values of membranes at continuous mode were 42±6 l m-2 h-1 at NF-270 membrane and 26±3 l m-2 h-1 at RO-XLE membrane. The filtration results indicated that highly polluted dyeing wastewater could be treated very effectively by mebrane systems and the effluent of membrane process could be reused in the dyewash process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
membran, tekstil endüstrisi, boya yıkama atıksuları, nanofiltrasyon, ters osmoz, membrane, textile industry, dyewash wastewater, nanofiltration, reverse osmosis
Alıntı