Yapıda Kullanılan Malzemenin Sürdürülebilirlik Kapsamında Oluşum Enerjisi Açısından İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdoğmuş, İlker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yapı malzemeleri gruplandırılarak sürdürülebilirlik ve oluşum enerjisi kriterlerine göre incelenmiş, örnek bir villa ele alınarak bu kriterler doğrultusunda analiz edilerek, günümüz villalarından bir örnekleme ile toplu konutlara uyarlanabilecek bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Enerji sorunu, malzeme üretimindeki artış ve sürdürülebilirlik kavramlarının açıklaması yapılarak, yapı malzemelerinin oluşum enerjilerinin önemi vurgulanmıştır. Daha sonra, oluşum enerjisi kavramının tanımı verilerek hesaplama yöntemleri ve etkileyen faktörler hakkında detaylı bir inceleme yapılmıştır. Ülkemiz koşullarında çok kullanılan, taşıyıcı sistemi betonarme iskelet olan bir villa ele alınarak yapının döşeme, duvar ve çatı gibi elemanları başta olmak üzere sistem kesiti içerisinde yer alan malzemelerin analizleri ve metrajı yapılmış, toplam oluşum enerjisi hesaplanmıştır. Örne villada, sistem kesiti düzeyinde oluşum enerjisi en yüksek ve en düşük olan iki alternatif oluşturularak karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yapı için temel, döşeme, duvar ve çatı elemanlarına en uygun sistem kesiti önerilmiştir. Bu sonuçların toplu konutlara nasıl uyarlanabileceği konusunda bir öneriye yer verilmiştir.
In this study, classified construction materials were analyzed according to sustainability and embodied energy criteria and a sample villa were examined in the light of these analyses to create a model of villa which can be adaptable to mass housing project. Energy problem, increase of the material production and the concept of sustainability were explained and the importance of embodied energy of construction materials was emphasized. After that, the definition of embodied energy was given and calculation methods, effected factors were investigated. In the condition of our country, the villa which has a reinforced concrete framed construction load bearing system was taken up to analyze materials in the component of the system sections like floor, wall, and roof and to calculate a quantities of materials and the total embodied energy of it. At this villa, by changing the materials of the system sections, two alternatives, one of them is alternative-1 having high embodied energy and another one is alternative-2 having low embodied energy, were constituted to make a comparison and to propose the most suitable the material components for the system section of foundation, floor, wall and roof construction systems. At the end, the proposal was given about how these results can be applicable to mass housing projects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Oluşum Enerjisi, sürdürülebilirlik, yapı malzemesi, Embodied energy, sustainability, building materials
Alıntı