Türkiye Limanları’nın İşletme Verimliliğinin İrdelenmesi Ve Transit Liman İhtiyacı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Zorlu, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünya’nın coğrafi yapısı ve taşımacılık maliyetleri göz önüne alındığında en uygun ulaştırma sistemi denizyolu taşımacılığıdır. Limanlar ise denizyolu taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktaları olarak stratejik öneme sahiptirler. Gemilerin limanlarda daha az beklemesi ve denizyolu taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için limanlar arasında her geçen gün artan bir rekabet yaşanmaktadır. Bu çalışmada, limanlar arası rekabet olgusu açıklanarak, dünya üzerinde lojistik merkez konumundaki limanların genel özellikleri ve istatistiksel verileri incelenmiştir. Bu veriler ışığında Türkiye’deki özellikle de Marmara Bölgesi’ndeki limanların durumu ve limancılık sektörü politikaları incelenmiş ve Türkiye limanlarının eksiklikleri gösterilmiştir. Yanlış yönetim politikaları, modern liman yönetiminin uygulanamaması, güçlü bir liman otoritesinin olmayışı, dağınık durumdaki liman ve iskeleler ve bunların sebep olduğu limanlar arası rekabetin tesis edilememesi, Türkiye limancılık sektörünün en önemli sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlar beraberinde Türkiye’nin limancılık sektörünün dünya ticaretinde beklenen konuma gelmesini ertelemekte, transit taşımacılıktan pay alamamasına sebep olmakta dolayısıyla limancılık sektörünü bir hizmet ihracatı olarak pazarlamasını engellemektedir. Türkiye’de limancılık ülke dış ticaretine paralel olarak gelişme göstermektedir ancak bu gelişim lojistik merkez limanlarının konumuna ulaşmak için yeterli değildir. Türkiye için uygun bir bölgede, dış rekabet gücü yüksek, her türden yüke ve gemiye hizmet verebilecek, iç rekabetin sağlanacağı modern bir liman planlamak kaçınılmazdır. Böylesine stratejik bir liman için ideal bölge; coğrafi konumu, hinterlandı ve potansiyeli itibariyle İzmit Körfezidir.
Optimum transportation system is maritime transportation due to geographical structure of world and transportation costs. Ports have strategic importance in maritime as origin and finish points of maritime transportation. Competition between ports promotes day by day in order to keep vessels in ports less and reduce maritime transportation costs. In this study competition between ports are explained and characteristics and statistical data of ports in logistic center position are analyzed. In the light of the foregoing position of ports and port sector policies in Turkey and especially Marmara Region analyzed and deficiencies of Turkish ports are demonstrated. Wrong management policies, lack of modern port management, absence of strong port authority, desultory positions of ports and disorganized positioning of ports preventing proper competition among are the most important problems of Turkish port sector. These problems postpone turkish port management sector to reach its expected position in global trade, preventing turkish ports to take part as transit ports in transshipments, therefore blocking the sector and its marketing from taking a role in service export. In Turkey, port sector develops in parallel with foreign trade but this development is not enough to reach position of ports in logistic center. To plan a port in suitable location which is modern, high foreign competitiveness, able to service all kind of cargo and vessel, able to supply competition in port, is unavoidable for Turkey. Suitable location for such a strategic port is İzmit Bay with its geographical location, hinterland and potential.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
lojistik merkez konumundaki limanlar, liman otoritesi, transit taşımacılık, limancılık sektörü, ports in logistic center position, port authority, transit transportation, port sector
Alıntı