Prefabrik Betonarme Yapı Sistemlerinde Kullanılan Moment Aktaran Bir Birleşimin Deneysel Ve Kuramsal İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-24
Yazarlar
Bal, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma betonarme endüstri tipi prefabrik yapı sistemlerinde kullanılan bir moment aktaran kolon - kiriş birleşim detayının deneysel ve kuramsal olarak incelenmesinden oluşmaktadır. Kolon kiriş birleşimi kiriş altındaki plaka kolon gusesinde bulunan plakaya kaynaklanarak, kiriş üst kısmında ise mesnet donatılarının montaj esnasında konulup yerinde betonlanarak sağlanan süreklilik ile moment aktarmaktadır. Deneysel bölümde, mevcut endüstri tipi bir prefabrike yapı örneğinden alınmış birbirine özdeş 1/2 ölçekli üç deney numunesinin, laboratuvarında tek yönlü artan yani monotonik; iki deney numunesinin ise çift yönlü değişken (çevrimsel) yatay yükler etkisindeki deneyleri yapılmıştır. Ardından numunelerde revizyonlar yapılarak birleşimin moment aktarma kapasitesinin ve deprem performansının iyileştirilmesi amacıyla birbirine özdeş 1/2 ölçekli iki deney numunesinin, laboratuvarda çevrimsel yükler etkisindeki deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen iyileştirmelerle birleşimin yük taşıma kapasitesi, rijitlik, enerji yutma yeteneği, sünekliği, hasar düzeyi incelenmiştir.Tüm deney numunelerinin enerji yutma kapasiteleri histeritik çevrimlere ayırma yapılarak değerlendirildi. Deneysel sonuçlar numunelerin matematik modelleri DOC2B isimli yazılımla oluşturularak kuramsal açıdan da değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında yapılan deney numunelerinin davranışları yapılan revizyonlarıda göz önünde bulundurularak analitik ve deneysel olarak değerledirildi. Revizyonlarla birlikte birleşimin her iki moment doğrultusundaki yük taşıma kapasitesinin ve sünekliğinin enerji yutma kapasitesinin arttığı gözlendi.
In this study, the earthquake behavior of a precast beam-column connection has been investigated in experimental and analytical manner. In the experimental part of the work, three 1/2 scale, identical beam-column specimens have been tested in the laboratory by using monotonic loading and two1/2 scale, identical beam-column specimens have been tested by using the cycling loading. The cast-in-situ welded connection is applied at bottom face of the beams and additional re-bars and cast-in-situ concrete is introduced at the upper part of the beams. After that the specimen was revised and tested on cycling loading in the laboratory. The revisions are evaluated for ductility, energy capacities, rigidity, damages of specimens with comparisons. Energy capacities of the moment resisting beam-column connection are evaluated for all specimens with histeritic cycling. In addition that structural model was constituted with DOC2B software and the obtained analytical results are compared with the experimental results. In the final chapter, effects of the revisions which are applied on specimens are compared as experimental and analytically. Revisions made on the specimens are increased the lateral load capacities and ductility for the two moment directions which are creating compression at the slab and tension at the slab.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
kolon-kiriş birleşimi, prefabrik, momet aktaran, betonarme, beam-column connection, precast, moment resisting, reinforced cocnrete
Alıntı