Konutlarda Enerji Giderlerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karagözlü, Ayşen Betül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, konutlarda yıllık enerji giderlerinin hesaplanması, yıllık enerji giderlerinin azaltılması için öneriler geliştirilmesini bir uygulama çalışması ile ele almaktadır. Uygulama çalışması, enerji giderlerinin azaltılmasında etkili olan tasarım parametre değerlerine ilişkin farklı alternatiflerin geliştirilmesi ve belirlenen bu alternatiflerin ilk yatırım maliyetlerine etkisinin de irdelenmesine yönelik örnek bir çalışmayı kapsamaktadır. Çalışma, İstanbul-acıbadem semtinde bir toplu konut projesine bir bina simülasyon programı olan E-quest programı yardımı ile uygulanmıştır. Toplu konutta bulunan her bir bina için yıllık ısıtma,soğutma ve aydınlatma yükleri ve enerji giderleri hesaplanmıştır. Ayrıca, enerji yüklerinin azaltılmasına ilişkin yapılan öneriler sonucu oluşacak enerji giderleri de hesaplanmış, mevcut durumdaki enerji giderleri ile grafikler aracılığı ile karşılaştırılmıştır.
In this study ,the calculation of energy costs in residences and improving alternatives regarding to the reduction of energy costs are examined with the application study. The application study includes improving alternatives regarding to the design parameters affecting the enegy costs and the effect of these alternatives to the first cost. This study is applied to the housing-estate project in İstanbul-Acıbadem with the aid of building simulation programme E-quest. The annual heating, cooling and lighting energy consumptions in the housing-estate are calculated. On the other hand, the energy costs are calculated and compared with the existing energy costs of the buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
enerji korunumu, enerji giderleri, bina kabuğu, simülasyon, toplu konut, energy conservation, energy costs, building envolope, simulation, housing-estate
Alıntı