Öğrenen Organizasyonlar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arslan, Doğan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, öğrenen organizasyon yönetim felsefesinin temel kavramları, bu yönetim akımının ortaya çıkışının nedenleri ile birlikte incelenmiş, toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim anlayışı ile çeşitli yönlerden karşılaştırma yapılmıştır. Çalışma temel olarak literatür taraması niteliğindedir. İlk bölümde yönetimin geçmişten bugüne izlediği aşamalara kısa bir bakış sağlanmış, akabinde felsefenin odağında yer alan öğrenme kavramı seviyelerine ve tiplerine göre incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise öğrenen organizasyonlar felsefesinin ortaya çıkışındaki nedenlere yer verilmiş ve neden öğrenen organizasyonlar sorusuna yanıt aranmıştır. Beş öğrenme disiplini ile bağlantılı sistemler öğrenen organizasyon modeli irdelenerek öğrenen bir organizasyona geçişin adımları oluşturulmuştur. Klasik yaklaşım ve toplam kalite yönetimi ile öğrenen organizasyon yaklaşımının çeşitli açılardan karşılaştırılması yapılmıştır. Öğrenme dalgası teorisine göre kalite akımı, öğrenme dalgası için gerekli bilinçlenmeyi ve alt yapıyı hazırlayan ilk basamakları oluşturmuştur. Ayrıca çalışmada dört uygulama örneğine değinilmiş ve öğrenme yeteneğinin hızlı değişimin yaşandığı günümüz koşulları için tek anlamlı rekabet yeteneği olduğu ve organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri için daha etkin öğrenmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
In this study, basic philosophy concepts of learning organisations is examined together with the emergence reasons. Total quality management and traditional management concepts is compared in various aspects with respect to this examination. The study is based on literature survey. The first section is about the phase changes in management from past to today. Following that, the learning concept, the core of the philosophy, is examined according to its levels and types. In the third section, the reasonings of the learning organisation philosophy emergence and the answer to the question “why learning organisations” is sought. Then, five learning discipline and linked systems learning organisation model is examined to set up the steps of the transformation towards a learning organisation. According to the learning wave theory, quality movement has set the awareness crucial for learning wave and the first steps to maintain the basics. Besides, in this study, while examples of four different learning techniques are mentioned, it is emphasized that, under the current circumstances, the only valid means of competitive advantage is the learning technique and the organisations has to learn affectively in order to survive.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Öğrenme, Paylaşılan vizyon, Kişisel hakimiyet, Zihinsel modeller, Sistem düşüncesi, Bağlantılı sistemler öğrenen organizasyon modeli, Değişim yönetimi, Learning, Shared vision, Personal mystery, Mental models, Systems thinking, Linked systems learning organization model, Change management
Alıntı