Türkiye’de Enerji Verimliliği Açısından Pv Sistemlerin Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-11-23
Yazarlar
Gemicioğlu, Ayşe Gül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, binalarda güneş enerjisinden yararlanmada kullanılan pasif ve aktif sistemler enerji verimliliği açısından değerlendirilmiştir. Aktif sistemlerden, güneş ışığını elektrik enerjisine çeviren PV sistemler hakkında detaylı bilgi verilerek, bu sistemlerin binalarda kullanım şekilleri; çatılarda, cephelerde ve farklı bina bölümlerinde kullanımı örneklerle açıklanmıştır. Binalarda enerji verimliliği açısından büyük önem taşıyan PV sistemlerin, güneş ışınımı kazancının çok yüksek olduğu Türkiye koşullarındaki performanslarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım Türkiye’de farklı iklim bölgelerinin pilot illerinde oluşturulan PV sistemler üzerinde uygulanmıştır. PV sistemler yıllık üretilen enerji miktarlarına ve verimliliğine göre değerlendirilmiş, farklı iklim bölgelerinin ve farklı enlemlerin PV sistem performansı üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır.
In this study passive and active systems which are used in buildings for utilization of solar energy are evaluated by energy efficiency. From active systems, detailed information is given about PV systems which convert sunlight into electricity, these systems are used in buildings; on roofs, facades and other building parts are explained with examples. An approach have been developed for evaluating the PV systems , which have a great importance from the point of energy efficiency on buildings ,performance in Turkey’s very high solar radiation. The approach is investigated on the PV systems which are created in representational countries of different climatic regions in Turkey. PV systems are evaluated according to the annual amount of energy and the efficiency, different climatic zones and different latitudes impact on PV system performance are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
güneş enerjisi, enerji verimliliği, PV sistemler, PVSYST, solar energy, energy efficiency, PV systems, PVSYST
Alıntı