Figüratif resimde deformasyonun dili (resmimdeki yeri)

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Akbulut, Teoman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Sanatın özünde değerlere yani varolana müdahale ve aynı zamanda yeni bir yapılanma kaygısı vardır. Bu bir anlamda sanata yıkıcı bir özellik katmakta, yeni açılımlar için bir ön koşul özelliği oluşturmaktadır. Esasında sanatın her alanında olan ve uygulanan "yeniden yapılanma" dürtüsü, onu hep cazip, merak uyandıran, şaşırtan hale getirmiştir. Ayrıca yine bu özelliklerle sanatı öncü kılmıştır. Bu raporun oluşturulma altyapısında, estetik değerlerle donatılmış nesne olgusunun sorgulanması ve bunun resmime uygulanması yatmaktadır. Öncelikle deformasyonun (biçimle oynama) temel kavramı ele alınmıştır. İşte bu yüzden rapor; deformasyonun tanımı ve kavramı üzerinde durmaktadır. Daha sonra sanat tarihiyle ve tarihteki yeriyle birlikte, üretilen işlerle ve sanatçılara değinilmektedir. Bunu kendi özgün bakış açımla desteklemem, tam anlamıyla ürettiklerime katkı amacı taşımaktadır. Bu kavramın 1950'li yıllarda Türkiye'de izlediği yol, sanatçılarımızın o günlerden günümüze kadar yapmış oldukları resimlerde deformasyonu resim diline nasıl aktardıklarını ortaya koymaktadır. Raporun son aşamasında tüm bu oluşumların kendi resimlerimde nasıl bir karşılık bulduğu ve bu karşılık yakalanırken nasıl bir sorgulama yapıldığına değinilmiştir. Sonuçta bu yaklaşımı ürüne dönüştürürken kullanılan teknik ve malzemeye yer verilmiştir.
In the essence of art, there's an interference to the new exitance and also a worry about formation. This, in a sense, adds a destructive character to the art and forms a pre-conditional speciality for new horizons. As a matter of fact, the compulsion of "formation again" that exists and is prachised in every area of art, makes it always attractive, causing curiosity and surprising. In addition, with all these charactenistics it makes art the leader. In the substruction of formation of this perort, the inquiry of subject phenomenon dcted out with esthetic volues and its application to my painting lie. First, the main concept of deformation is handled. Thus, this report considers the definition and concept of deformation. Later, with the art history and its place in the history, it is touched an worky of art and artists. My support of this, with my own point of wiew, ewactly, intends a supplement on my productions. The way of this concept followed in 1950' s in Turkey, brings up how our artist transferred deformation in their paintengis from those days till now. In thi final step of the report, how all these formations find equivalance in my paintings and while finding this equicvalance what hind of an inguiry is done is considered. At the and of this report, it is given place to the technique and the material used while this approach is changing into production.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2000
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Deformasyon, Figüratif resim, Resimler, Fine Arts, Deformation, Figurative picture, Pictures
Alıntı