Çok Katlı Bir Çelik Toplu Konut Binasının Karşılaştırmalı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güçlü, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 20 katlı bir çelik toplu konut binasının statik hesabı yapılmıştır. Statik hesap hem Eurocode-3’e hem de TS-648’e göre yapılmıştır. Tezin sonunda iki yönetmelik için bulunan sonuçlar için karşılaştırmalı bir değerlendirme sunulmuştur. Statik hesaplarda Etabs bilgisayar programından, çizimlerde Autocad programından faydalanılmıştır. Deprem ve rüzgar analizlerinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ten (ABYYHY) yararlanılmıştır. Ekler kısmında 10 adet çizim ve statik hesap verilerini içeren iki adet disket bulunmaktadır. Hesap sonucunda binanın yönetmeliklerde verilen koşulları sağladığı ve yeterli deprem ve rüzgar dayanımına sahip olduğu gösterilmiştir. Bölüm 8’de sunulan iki yönetmelik arasındaki karşılaştırmada Eurocode-3 yönetmeliğinin TS-648 yönetmeliğine oranla daha ekonomik ve kapsamlı bir statik tasarım olanağı sunduğu sonucuna varılmıştır.
In this study static calculation of a multistorey steel housing development building which has 20 storey has been made. Static calculations has been made according to both Eurocode-3 and TS-648 standarts. In the last chapter of the thesis an evaluation presents to compare the results obtained from both standarts. In static calculations the author benefitted from Etabs computer program and in drawings the author benefitted form Autocad computer program. At earthquake and wind analysis “Standart for Buildings Which will be Construct in Disaster Regions” standart has been used. At the appendix section 10 drawings and 2 discs include static calculation datums has been presented. As a result of the calculations it has been showned that the building ensured the requirements required for both standarts and has adequate resistance for earthquake and wind forces. The outcome of the camparison between Eurocode- 3 and TS-648 which has been presented at section 8; the Eurocode-3 standart offered a more complex and economic static design opportunity than TS-648 standart.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Eurocode-3, Statik Hesap, Çok Katlı Çelik Toplu Konut Binası, TS-648, Eurocode-3, Static Calculation, Multistorey Steel Housing Development Building, TS-648
Alıntı