Anason Posasının Aerobik Kompostlaşabilirliğinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altınbaş, Mahmut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ‘Tekel İstanbul İçki Fabrikası’ndan çıkan anason posası, arıtma çamuru, ve evsel katı atıklar, üretim sırasında oluştukları oranlarda, ancak farklı kombinasyonlar ile karıştırılmış; elde edilen karışımların kompostlaş-tırılabilirliği araştırılmış, ve kurulması muhtemel bir kompostlaştırma tesis için uygun dizayn parametreleri belirlenmiştir. Farklı oranlarda bileşenler içeren karışımların beslendiği dört reaktörde atıkların esas yapısını oluşturan anason posasının en önemli özelliği, posanın yüksek oranda organik madde içermesine ek olarak azot konsantrasyonunun da yüksek olmasıdır. Yürütülen deneysel çalışmalar sonucu, anason posası, anason kompostu, arıtma çamuru, ve evsel katı atık karışımı (80:5:10:5) ile beslenen reaktörde (IV. reaktör) hem yüksek bir azot kaybı (%50), hem de en yüksek organik madde ayrışma oranı (%70) gözlenmiştir. Elde edilen kompost ürünleri humuslu maddelerin taşıması gereken yüksek nütrient, düşük ağır metal, ve düşük patojen mikroorganizma içeriği gibi özellikleri taşımaktadır. Sonuç olarak kompost ürünü üzerine yapılan bu çalışmalar, ürünün zengin gübre niteliğinde olduğunu ve tarımda başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir.
Within the context of this study, the applicability of composting as a suitable alternative for the treatment of solid wastes being anise waste, biosolids from the activated sludge treatment plant, and the domestic solid wastes of the production site of the ‘Tekel Istanbul Beverage Industry’, was investigated through the experimental studies carried out in four reactors fed with different mixtures with varying fractions (resembling the fractions generated from the beverage facility) of these wastes. Specifications and the appropriate design parameters for a composting plant to be constructed in future, were also suggested. The most crucial property of anise waste, which was the main content of four lab-scale reactors fed with the mixtures consisting of varying portions of solid waste components, was that in addition to its high organic matter quantity, it also contained high nitrogen concentrations. The results of the experimental studies indicated in the IV. reactor started with the mixture of anise waste, anise compost, biosolids, and domestic solid wastes (80:5:10:5, respectively). The properties of the composting products such as high nutrient, low heavy metal , and low pathogenic microorganism contents were matching those determined for humus-like materials. In conclusion, the composting products attained in this work were concluded to posses significantly high fertilizing capacity, and thus, to be a satisfactory alternative for agricultural consumption.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Anason Posası, Aerobik Kompostlaştırma, Organik Katı Madde, Azot, Anise Waste, Aerobic Composting, Organic Matter, Nitrogen
Alıntı