Türkiye'de endüstri yapıları üretiminde kullanılan prefabrike betonarme iskelet sistemler ve uygulama problemler

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Biter, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışması, prefabrike üretim tekniklerinin en çok kullanıldığı endüs tri yapılan hakkında, genel bilgileri, endüstri yapılan üretiminde sıkça kullanılan pre fabrike betonarme iskelet sistemleri, bu sistemlerin uygulanması sırasında karşılaşılan problemleri, Türkiye koşullarında geçerli prefabrike betonarme iskelet sistem için oluş turulan değerlendirme kriterlerini ve uygulamada karşılaşılan problemleri minimize etmek için geliştirilen önerileri içermektedir. Çalışmada ana konunun geliştirilip olgun- laştırılabilmesi için birbirini bütünleyen başlıca 8 bölüm oluşturulmuştur. BÖLÜM 1 : Bu bölüm, tez için seçilen konunun tanıtılmasına ayrılarak pre fabrike üretim tekniklerinin Türkiye'deki kullanımı ve gelişimi üzerinde durulmuş ve endüstri yapılarının prefabrikasyonunun gelişmesindeki rolünün önemi irdelenmiştir. Giriş bölümü olan bu bölümde endüstri yapısının üretiminde kullanılan prefabrike üre tim tekniklerine duyulan gereksinmenin önemi vurgulanmıştır. BÖLÜM 2 : Bu bölümde endüstri yapısının tanımı yapılarak Dünya'daki ve Türkiye'deki gelişim süreci anlatıldıktan sonra çeşitli kriterlere göre sınıflandırılma sı yapılmıştır. Bu bölümde aynca endüstri yapılarının üretiminde gözetilmesi gereken yapısal gereklilikler irdelenmiştir. BÖLÜM 3: Bu bölümde Türkiye'de endüstri yapılan üretiminde en çok kullanılan yapı üretim tekniği olan prefabrike betonarme iskelet sistemler, sistem ve eleman düzeyinde ayrıntılı olarak tanıtılmış ve iskelet sistemler statik anlamda irdelen miştir. BÖLÜM 4: Tez çalışmanın bu bölümünde Türkiye'de endüstri yapılarının üretiminde en çok kullanılan prefabrike betonarme iskelet sistemleri gerçekleştiren fir malar ve uyguladıkları sistemler ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. BÖLÜM 5: Bu bölümde prefabrike betonarme iskelet sistemlerle endüstri yapısı üretim süreci ve bu süreçte karşılaşılan problemler üzerinde durulmuştur. Endüstri yapısı üretim süreci, tasarım, üretim, taşıma ve montaj gibi alt süreçlere ayrı larak her bir süreçte karşılaşılan problemler ayrıntılı olarak incelenmiştir. BÖLÜM 6: Bu bölümde Türkiye'de endüstri yapılan üretiminde kullanılan çeşitli prefabrike betonarme iskelet sistemler arasında Türkiye koşulları için en doğru ve en geçerli olanının seçimi için göz önünde bulundurulması gereken kriterler tasa rım, üretim, taşıma ve montaj süreci göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. BÖLÜM 7: Tez çalışmasının sonuç kısmını içeren bu bölümde prefabrike betonarme iskelet sistemlerle endüstri yapısı üretiminde sözkonusu olan problemler, ortaya konulan değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirilerek problemlerin mini- mizasyonu için tasarım üretim, taşıma ve montaj süreçlerine yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
The aim of the thesis is to introduce the prefabricated reinforced concrete skeleton systems which are produced by different firms in Türkiye, to determine the implementation problems and to develop some proposals for their solution. For this reason, industrial buildings built with the prefabricated buildings systems are examinde. Two different methods have been sued in thesis. In order to obtain the terms, explanations, general knowledge and a literature study has been done. In order to determine the solutions and data, interview and observation methods have been used. In addition, interviews have been made with different firms in Türkiye. The thesis consists of eight parts. In the first part the aim of thesis and the explanations of the parts have been given. In the second part, the general information about the industrial buildings have been given. Terminology about the industrial building, development of industrial buildings in Türkiye and the world classification of the industrial buildings and main factors which are effective in determining of materials and structural systems have been examined. The buildings which allow production processes and provide necessary conditions for production, are called Industrial buildings. The first industrial buildings were built in 1400's. But the industrial buildings in contemprorary sense in 1700's. In this period, the materials are especially local stone and steel. In Türkiye Construction of industrial buildings began in 1960's develop in 1960. Thanks to prefabricated systems, the production XI of industrial buildings increased. Industrial buildings are classified in two parts with respect to number of floors: - Single story Industrial Buildings - Multy Story Industrial Buildings The industrial buildings are classified in three parts, with respect to the geometric form of the roofing system used: - Sawtooth Formed Roofs - Monitor Roofs - Curved Formed Roofs Like Shell Type The industrial buildings are classified in nine parts, with respect to production type; - Food industry - Textile, clothes and leather industry - Forest goods and furniture industry - Paper, paper products and printing industry - Chemical oil, coal, rubber and plastic products industry - Stone and soil industry - Metal industry - Metal goods, machine and equipment, transportation vehicle, scientific and professional measuring device industry - Other industries In the third part, the construction systems and the structural characteristics of these systems have been explained. In building industrial the following criteria have to be tekan into account: - Speed - Wide span - Sufficient daylight - Little Maintenance - Capability to carry dynamic and static loads - Flexibility in Use - Capability of Development - Specialized Production - Durability And Stability - Resistance To Fire XII Speed and quality which is necessary in the production of industrial buildings, can only be obtanied with using industrial building systems. industrial building systems used in the production of industrial buildings have been classified in two parts; - Semi-Industrialized systems - Industrialized systems Prefabricated skeleton systems used in the production of industrial buildings have been classified in three parts; - Prefabricated steel skeleton systems - Prefabricated wooden skeleton systems - Prefabricated reinforced concrete skeleton systems In the fourth part, prefabricated reinforced concrete skeleton systems, which are used in the production of industrial buildings in Türkiye, have been explained. Structural elements in prefabricated reinforced concrete systems are: vertical elements (column) horizontal elements (beam) and diagonal elements. The foçades and roofs in non-structural panel elements are used in system being covered elements. The elements used in prefabricated reinforced concrete skeleton systems are classified in two parts, characteristics; - One-dimensional elements - Two-dimensional elements The prefabricated reinforced concrete skeleton systems used in industrial buildings, have been classified in four parts with respect to their carrying systems; - Rigid Joint System - Rigid Connected System - Frame System - "Lambda" Frame System In the fifth part, the firms which produce the prefabricated reinforced concrete frame systems in Türkiye and the systems of these firms have been explained. The firms which produce the buildings using prefabricated construction systems are about 20 in Türkiye. In this part, 7 firms which produce the prefabricated reinforced concrete system have been examined. XIII The systems used by firms are examined in the bases of the system and the elements. These systems are classified in two parts: - Classic (traditional) Bar Systems - Special Systems The firms which have been examined in this part; - Afa Prefabrik - Alacalı İnşaat - Betoya - Eston - Gök înşaat - Niğbaş - Pekintaş In the sixth part, production period of industrial buildings and the problems releated to these systems have been explained There are four processes in the production of the industrial buildings with prefabricated construction systems; - Design Process - Production Process - Transportation Process - AssemblyProcess In the seventh part, prefabricated reinforced concrete building systems in Türkiye have been examined. The specific information about the criteria which are necessary to select the appropriate prefabricated construction systems in Tiirkiye's conditions, have been given. It is possible to examine the criterions of prefabricated construction systems in nine parts - Economical criteria - Criterions about structural system - Easiness in application - Quickness in application - Flexibility of the skeleton system - Easiness in control - Minimizations of building-site work - Aesthetic - Utility cost There are already a lot of prefabricated reinforced concrete skeleton systems used in the production of industrial buildings in Türkiye, but it is necessary to consider these criteria to select the XIV appropriate prefabricated concrete skeleton system in Türkiye's conditions. In the eight part, data for solution proposals obtained from this study have been explained. These profosals can be classified in four parts. - Proposals about designing process - Proposals about production process - Proposals about transportation process - Proposals about process All of the proposals assembly take into account the following subjects: process The work undertaken in each process The labour working in each process The mechanical equipment and materials used in each Management of the work
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
Betonarme, Prefabrike beton bileşenler, Prefabrike sistemler, Türkiye, Reinforced concrete, Prefabricated concrete component, Prefabricated systems, Turkey
Alıntı