Yeni Bir Doğrudan Yük Kontrol Yöntemi Olan Termostat-ayar Yönteminin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dokuyucu, Gökçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Elektrik enerjisi talebi her yıl artmaktadır. Mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesi bazen artan talebi karşılayamamaktadır. Bu problem üstesinden gelmek için elektrik üretim şirketleri Talep Yönetimi uygulamaktadırlar. Yük Kontrolü, bir Talep Yönetimi uygulamasıdır. Yük Kontrolünün tepe yükü azaltma, elektrik üreten şirketlerin kazançlarının arttırılması ve müşterilerin rahatsızlığına sebebiyet vermeyi minimize etmek şeklinde birçok yönü vardır. Bu tez çalışmasında, müşteri rahatlığı temel kriter alınarak Yük Kontrolü konusunda çalışılmıştır. Bu yönde Termostat-Ayar yöntemi adlı yeni bir doğrudan yük kontrol yöntemi geliştirilmiş ve tepe yük azaltma ile müşteri rahatlığının sağlanması bakımından incelenmiştir. İlk olarak, kırk tane evden oluşan bir sistem matlab-simulink ile farklı dış sıcaklık değerleri için Yük Döngü kontrolü ve Termostat-Ayar uygulamaları için simule edilmiştir. Bu çalışmadan sonra, C programlama dili ile Monte Carlo simülasyonu oluşturulmuştur. Bu, Monte Carlo simülasyonu ile toplam yükteki değişimler ve ev ısı histogramları incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi ile Termostat-Ayar yönteminin genel olarak müşteri rahatlığını temin etmekte etkin olduğu ve tepe yükü farkedilir ölçüde azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
The demand of electric energy increases every year. The current electric energy production sometimes fail to supply the increasing demand. To overcome this problem Demand Side Management is applied by the electric utilities. Load Control is an application of Demand Side Management. Load Control has different aspects such as reducing peak demand, maximizing utility profits and minimizing discomfort caused to customers. Here, in this thesis, Load Control due to customer satisfaction is taken under consideration. So, in this way, a new direct load control method; ‘Thermostat-Set Control’ method; had been developped and investigated in the aspects of achieving a significant change in the peak of the load curve and maintainning endurable comfort levels for customers. First, a simulation of a system consisting of forty houses had been developped and studied for the cases of Cyclic Load Control and Thermostat-Set Control for different ambient temperature values. After this study, Monte Carlo simulation had been developped with C programming language. The change of total power and the temperature histograms of the houses had been investigated with this Monte Carlo simulation. By observing the results of these studies, this developped new direct load control method in maintainning the desired comfort level for customers besides reducing the peak power at a noticeable rate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Talep Yönetimi, Yük Kontrolü, Termostat-Ayar Yöntemi, Demand Side Management, Direct Load Control, Load Cycling Control, Thermostat-Set Control
Alıntı