Betonarme Yüksek Binalarda Sünme Büzülme Ve Sıcaklık Etkilerinin Yapım Süresince Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Lale, Erol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonun zamana bağlı şekildeğiştirmesinin betonarme yüksek binalara etkileri üzerine çalışılmıştır. Bu amaçla bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Programda şu kabuller yapılmıştır; beton elemanlardaki gerilme/mukavemet oranının 0.4 ten küçük olduğu kabul edilerek gerilme ve sünme deformasyonlarının birbirlerine lineer olarak bağlı olduğu kabul edilmiştir, süperpozisyon ilkesi geçerlidir ve hesap adımlarında gerilmeler sabittir. Sünme şekildeğiştirmeleri betonun yaşına bağlı olduğu için sünme hesabı binanın kat kat yapım süreci göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Analiz ilk kattan başlanarak en son kata kadar sırayla gerçekleştirilir. N katlı bir binanın sünme analizi katsayıları 1 den N’e kadar değişen N adet alt sistemin çözülmesiyle gerçekleştirilmektedir. Her alt sistem için bulunan kuvvetler toplanarak toplam etkiler elde edilir. Betonun yüklenme yaşı, sünmenin zamana göre değişimi, eleman boyutları ve ortam nemi dikkate alınarak hesap yapılmıştır. Büzülme etkileri ise sünmeden ayrı olarak sıcaklık etkilerine dönüştürülerek hesap edilmiştir.
In this study effects of concrete’s time-dependent behaviour on high-rise reinforced concrete structures are studied . For this purpose a computer program was developed. In the program it is assumed that stres/strength ratio is less then 0.4 so stress and strain is proportional, süperpozition principle is valid and for each step of analysis stresses are constant. Since creep deformations of concrete vary with age of loading, creep calculation require incremental analysis. Analysis is carried out progressively, starting from first substructures to the nth substructure. The effect of the age of loading , the progress of the creep with time, size of member and surrounding moisture are taken into account. Dead load sequential analysis of an N-story structure comprises analysis of N substructures having a number of stories varying from 1 to N. Final member forces are the sum of member forces obtained from the analysis of individual substructures. Shrinkage strains are taken into account like temperature effects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Sünme, Büzülme, Zamana bağlı deformasyon, Yüksek binalar, Sıcaklık etkileri, Creep, Shrinkage, Time-dependent deformation, High-rise buildings, Temperature effects
Alıntı