Metal Çerçeveli Giydirme Cephelerde Ses Yalıtımı Sorunları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uyar, Mahmut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
ÖZET METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHELERDE SES YALITIMI SORUNLARI Mahmut UYAR Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte, bina cephelerinde ağır yapı elemanları yerine montajı kolay, hafif yapı elemanları kullanılmaya başlanmıştır. Bu hafif elemanlardan giydirme cephe elemanları kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu gelişmeyi ülkemiz açısından değerlendirirsek giydirme cephe elemanlarının özellikle İstanbul ve çevresinde çok yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlenmektedir. Yapacağımız bu çalışmanın konusu; öncelikli olarak ülkemizde en çok kullanılan giydirme cephe tiplerini; kullanılan malzemelerin teknik özellikleri, uygulama detayları, avantajları, dezavantajları açısından ayrıntılı olarak incelemek, ve en çok kullanılan giydirme cephe tipini belirlemek ve belirlenen bu giydirme cephe tipini farklı fonksiyonlar için ses yalıtımı açısından incelemektir. Birinci bölümde, genel olarak gürültünün tanımı yapılmış ve geçmişten günümüze gürültü kontrolü incelenmiştir. Teknolojik gelişmeler sonucu yapı elemanlarındaki değişimler ele alınmış ve geleneksel yapı elemanları ile yeni yapı elemanları kısaca karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde, sesin algılanması, gürültünün insan üzerindeki etkileri ve gürültü kriterlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde, genel olarak giydirme cephe kavramına değinilmiş, giydirme cephelerin tarihsel gelişimi ve türleri anlatılmış, metal çerçeveli giydirme cepheler detaylı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde, ses yalıtımıyla ilgili konular işlenmiştir. Beşinci bölümde, İstanbul’da belirlenen metal çerçeveli giydirme cepheli iki ayrı binanın bulunduğu bölgelerde gürültü ortamı incelenmiş, bu binalarda iç ve dış gürültü değerleri saptanmış ve bu binalardaki metal çerçeveli giydirme cepheler için teorik olarak ses yalıtım değeri hesaplanmıştır. Sonuç bölümünde ise ölçülen ve hesaplanan ses geçiş kaybı değerleri karşılaştırılıp metal çerçeveli giydirme cephelerin ses yalıtım performansı değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Akustik, Giydirme cepheler, Ses yalıtımı Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601
SUMMARY SOUND ISOLATION PROBLEMS OF CURTAIN WALLS Mahmut UYAR Nowadays, in parallel to the constant growth in the technology, light construction and structure materials are started to be used in building facades rather than heavy construction and structure materials. The utilization of these light construction and structure materials is increasing progressively. Evaluating this progress in terms of our country, it can be observed that facade materials are extensively used especially in Istanbul and nearby cities. The subject of this study is primarily to evaluate the most widely used types of curtain walling and facade cladding in terms of technical specifications of the used material, application details, advantages, disadvantages; and to determine the most widely used type of curtain walling and facade cladding and to analyze this type with respect to different functions for sound isolation. In the first chapter, the general definition of sound has been made and the control of sound of has been investigated through the past till today. The changes in building materials due to technological improvement have been described, and the comparison of old and new building materials has been made in this chapter. In the second chapter, the feeling of sound, the effects of the noise on humans and noise criteria are described. In the third chapter, curtain walling and facade cladding are generally described, their historical progress and types are examined together with metal covered curtain walling. In the fourth chapter, subjects related to sound isolation are explained. In the fifth chapter, in the surroundings of two buildings having metal covered curtain walling, noise media has been investigated. Inner and outer noise values of these buildings were determined and theoretical sound isolation values of metal covered curtain walling are calculated. In the results chapter, measured and calculated sound passage losses have been compared and sound isolation performance of metal covered curtain walling has been evaluated. Key words: Acoustic, Curtain walls, Sound isolation Science Code: 601
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Akustik, Giydirme cepheler, Ses yalıtımı, Acoustic, Curtain walls, Sound isolation
Alıntı