Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen Lif Kullanımının İşlenebilirliğe Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sertbaş, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması kapsamında üç farklı yeni nesil süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak kendiliğinden yerleşen betonlar üretilmiştir. 350kg/m3 çimento ve 150 kg/m3 uçucu kül oranının ve su miktarının aynı olduğu tüm betonlara değişik oranlarda polipropilen lif ilave edilmiştir. Her katkı ile 1m3’de 3.5 , 5.0 , 7.0 ve şahit numune olmak üzere toplam 12 beton karışımı hazırlanmıştır. Polipropilen lif miktarı arttıkça kullanılan katkı miktarı da arttırılmış ve bütün karışımlarda 60-70 cm arası yayılma değeri elde edilmiştir. Polipropilen lifli kendiliğinden yerleşen betonların taze haldeki özelliklerini araştırmak amacıyla serbest yayılma, V hunisi, L kutusu ve U kutusu, sertleşmiş haldeki özellikleri için de basınç, eğilme ve elastisite modulu deneyleri uygulanmıştır. Yapılan deneysel çalışmaların sonucunda kendiliğinden yerleşen betonda artan polipropilen lif oranının taze beton deneylerinden V hunisinde akış süresini arttırdığı, L kutusu ve U kutusu deneylerinde ise 3,5 kg/m³’e kadar lif kullanımının işlenebilirliği olumsuz etkilemediği görülmüştür. 1m³ ‘de 7 kg lif kullanılan numunelerde ise deney aparatında tıkanma oluştuğu görülmüş olup bu numunelerden sonuç alınamamıştır. Sertleşmiş beton deneylerinde ise betonda artan polipropilen lif oranının betonun basınç dayanımı, elastisite modülü ve utrases hızlarında önemli derecede etkilemediği görülürken, eğilme dayanımını mütün numunelerde ortalama %20 oranında arttırdığı gözlenmiştir.
In this work three different new generation superplasticizer were used in order to produce self compacted concrete. In the mix design, 350 kg/m³ cement, 150 kg/m³ fly ash were used and 12 mixtures have same water/total binder ratio of 0,47 were produced. While increasing the ratio of polypropylene fiber, increased the dosage of plasticizer so that 60-70 cm. slump flow was obtained in every mixture. To investigate the fresh concrete properties of self compacted concrete with polypropylene fiber, slump flow, V flow, L box and U box, tests and the hardened concrete properties compressive strength, flexual strength, modulus of elasticity tests were applied . Experiments have shown that increased the ratio of polypropylene fiber, increased the flow time on V flow test and 3,5 kg/m³ fiber dosage didn’t influence the workability of the concrete negatively. During the tests, blokage between the test aparatus was formed at the 7kg/m³ fiber dozage mixtures so that to optain a result at this mixtures could’t be possible. On the hardened concrete tests have shown that increasing the ratio of polypropylene fiber didn’t effect the compressive strength, modulus of elasticity so much, however increased the flexual strenght average %20 in every mixture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
kendiliğinden yerleşen beton, polipropilen lif, işlenebilirlik, self compacted concrete, polypropylene fiber, workability
Alıntı