Tendon Dokusunda Gerilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kırkayak, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Biyomekanik mekaniğin temel prensiplerinin canlı organizmalara uygulanmasıdır. Biyomekanik, organizmaların normal fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiğinin ve değişikliklere karşı nasıl cevap verdiğinin anlaşılmasını sağlar ve bunların suni olarak yapılması için methodlar önerir.Bu nedenle cerrahi ve protez bilimi biyomekanikle yakından ilişkilidir. Deri, tendon ligament gibi yumuşak dukular vücudun mekanik bütünlüğünde önemli rol oynarlar.Diğer yumuşak dokularda olduğu gibi, tendon da yükleme altında doğrulsal olmayan davranış gösterir ve bu analiz edeilmesini zorlaştırır. Bu çalışmada tendon yapısının mekanik özelliklerinin belirlenmesi için bir takım deneyler yapılmıştır.Deney sonucu elde edilen veriler doğrusal olmayan olmayan çeşitli malzeme modellerine uygulanmıştır.Bu modellerin pozitif ve negatif yönleri arasında karşılaştırma yapılmış ve ileriye dönük nasıl geliştirileceği tartışılmıştır.
Biomechanics is the application of mechanics principles to living organisms. This area comes from realization that biology can no more be understood without the underlying principles of mechanics that drive the system. For an organism, biomechanics help us to understand its normal function, predict changes due to alterations, and propose methods of artificial intervention. Thus diagnosis, surgery, and prosthesis are closely associated with biomechanics. The soft biological tissues (skin, tendon, and ligament) play an important role in the mechanical integrity of the body. Like the other soft tissues, tendons exhibit nonlinear behavior even under sub-physiologic loading, which is difficult to analyze In this study, a series of experiments were conducted to obtain the mechanical properties of tendon structures. The experimental data has been fit to various nonlinear material models. A comparison between these models has been discussed enlightening the pros and cons of each different formulation, and postulates over future studies have been discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Biyomekanik Tendon Yapısı, Doğrusal Olmayan Elastisite Hiperelastisite, Malzeme Modelleme, Biomechanics, Tendon Structure, Non-linear Elasticity, Hyperelasticity, Material modelling.
Alıntı