Süneklik düzeyi yüksek betonarme perde sistemli yüksek bir yapının projelendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Altın, Taşkın Bora
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu yüksek lisans tez çalışmasının amacı; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin (A.B.Y.Y.H.Y.) incelenmesi ve bu yönetmelik kullanılarak 17 katlı bir binanın mod birleştirme ve eşdeğer statik yöntemlerine göre davranışının karşılaştırılması ve mod birleştirme yönteminden çıkan sonuçlara göre yapının projelendirilmesidir. Analizi yapılmakta olan bina perdeli sistem olarak kurulmuştur. 17 katlı olarak projelendirilen binada kat yükseklikleri 3m olarak alınmıştır. Toplam bina yüksekliği 51m'dir. Yapının analiz sonuçlan tablolarla verilmiş, bu tablolarda hesap kesit tesirleri ve seçilen donatılar ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Yapıda beton sınıfı BS25(C25) donatı çeliği olarak da BÇHI(S420) kullanılmıştır. Yapının hesabında tüm yapı SAP90 ile üç boyutlu olarak modellenmiştir. Yapıya ait SAP90 çıktıları grafiksel olarak verilmiştir. Maksimum kesit tesirleri SAP90 F3F dosyasından okunmuştur. Yapı üç boyutlu analizden çıkan maksimum ve minimum kesit tesirlerine göre boyuüandınlmış ve donatılmıştır. Bu işlemler sırasında TS500 ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 'te belirtilen yöntem ve konstrüktif kurallara riayet edilmiştir. Yapının üç boyutlu analizinden elde edilen sonuçlara göre bina temeli radye (SHELL) olarak SAP90 programıyla modellenmiştir. Donatı hesabı ve zemin taşıma gücü tahkikine göre TS500 'de belirtilen yükleme kombinasyonları uygulanmıştır. Maksimum deformasyonlara göre temel altı zemin gerilmeleri bulunmuştur. Temel plağının altında Zemin emniyet gerimesi 3.5kg/cm2 dir. Hesaplarda zemin yatak katsayısı olarak K=4000t/m3 alınmıştır.
The aim of the thesis is, to examine the new code "Specification for the buildings to be built in natural disaster areas". By using new code, the earthquake behaviour of the seventieth stories building is calculated by mode superposition method. End also the static and reinforcement calculation of the structure is made. For the structural system of the building, share wall system is chosen. The height of the each story is 3m. with a total height of the building is 51m. Structural analysis results of the building are given by tables, which include the selected reinforcements as well. Structural and reinforcement drawings are arranged in A4 paper norms. Concrete grate BS25 (C25) and reinforcement steel BCm (S420) is selected for the building. In the structural analyses, three dimensional structural modal of the building is modelled. SAP90 structural analyses results of the building are given in graphical outputs, which shows the extreme values belong to whole structure. The maximum section forces are taken from SAP90 F3F section forces outputs on the screen. The building is designed and reinforced according to maximum and minimum section forces. The new construction and drawing rules are taken care, which are specified in "Specification for the buildings to be built in natural disaster areas" and TS500 "Building Code". The new construction and drawing rules are applied in the structural and reinforcement drawings. The foundation of the building is designed as mat foundation by using SAP90 analysis results. Reinforcement calculations and soil bearing resistance controls are done according to the load combination, which are specified in TS500 "Code for building". The soil bearing pressure is calculated by the multiplication of maximum foundation deformation with the spring coefficient factor. Allowable soil bearing pressure is 3.5kg/cm2 and spring coefficient factor is taken K=4000t/m3.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
İnşaat Mühendisliği, Perde duvar, Projelendirme, Yapı yönetmelikleri, Yüksek yapılar, Civil Engineering, Shear wall, Projecting, Building regulations, High structures
Alıntı