Kazık Yükleme Deneylerinin Değerlendirilmesi İle İlgili Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alku, Yalım
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Taşıma gücü probleminin aşılması için yapılan kazıklı temeller veya zeminin kazıklarla desteklenmesi gibi uygulamalarda kazık yükleme deneyleri çoğu zaman tasarımın bir parçası olarak işlev görür. Bu çalışmada, kazık yükleme deneylerinin sonuçları ele alınmış ve bu sonuçlar değerlendirilmiştir. Bunun için ilk önce kazıkların sınıflandırılması ve kazıkların taşıma kapasitesinin belirlenmesi ile ilgili genel ilkelere değinilmiştir. Zeminin özellikleri ile kazık arasındaki ilişkilerin önceden tam olarak bilinemeyecek belirsizlikler taşıması, kazıkların bazı deney aşamalarından geçirilmesini gerektirir. Bu belirsizliklerin aşılması amacı ile yapılan deney ve kontrollere üçüncü bölümde değinilmiştir. Bu deneylerden, tezin konusuna esas oluşturan statik eksenel basınç deneyleri, şu amaçlarla yapılır. 1. Kazığın tasarım yükünde yaptığı oturmayı belirlemek 2. Kazığın göçme yükünü belirlemek 3. Tasarımın doğruluğunu kanıtlamak Deney teknikleri, bu deneylerden elde edilen sonuçların kazığın emniyetle taşıyabileceği yükü belirlemekte kullanılacak güvenlik katsayısı üzerindeki etkisi ile yükleme deneylerinin kazık tasarımındaki yeri tartışılmıştır. Deneyde karşılaşılabilecek olumsuzlukların, deneyin değerlendirilmesi üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. Bu kapsamda literatürde geçen yöntemlerden Davisson, Brinch Hansen %80, Mazurkiewicz, Chin Kondner, Decourt, Teğet (Mansur Kaufman), Corps of Engineers, De Beer, Brinch Hansen %90, Fuller-Hoy ve Buttler-Hoy yöntemleri ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Bunlardan Brinch Hansen %90, ve Corps of Engineers yöntemleri haricinde kalan yöntemler, seçilen on adet göçmeye mümkün olduğu kadar yaklaşılmış deneyler üzerinde uygulanmış ve bu değerlendirmelerin sonuçları bir takım istatistik analizlerden geçirilerek tartışılmıştır. Literatür araştırmalarının sonunda kazık yükleme deneylerini değerlendirmek için yeni bir yöntem geliştirilmiş ve bu yöntemin diğer yöntemler ile karşılaştırması yapılmıştır.
In the projects of structures that are supported by piles because of the bearing capacity problems, the function of the loading tests of piles, results of these tests, and interpritation of failure load from test results are to be part of the projects. In this study, static axial compression tests and interpritation of failure load from test results are covered. First of all classification of piles and determination of bearing capacity of piles are mensioned. Relationships between the engineering properties of soils and the piles are sometimes can not be well defined because of the inaccuracy of the data obtained from the soil tests or the unknown behaviour of the piles. On this concept, some tests and controlling procedures are applied to the piles. These controlling and testing procedures are mensioned on chapter three. One of these tests which becomes the basis of this study is static axial compression test. Main purposes of static axial compression tests are known as: 1. To determine the settlement under working load of a pile 2. To determine the failure loads of piles 3. To approve the design considerations General test procedures, effects of results from the static axial compression tests on the factor of safety, which is used to determine the allowable load of a pile, and the effects of the static axial compression tests on design process are discussed. Effects of undesirable faults through the test on interpritation of failure load from test data are explained. Davisson, Brinch Hansen 80%, Mazurkiewicz, Chin Kondner, Decourt, Tangent (Mansur Kaufman), Corps of Engineers, De Beer, Brinch Hansen 90%, Fuller-Hoy, and Buttler-Hoy methods are studied. Theese methods acsept Brinch Hansen 90%, and Corps of Engineers methods are applied to predict the failure loads of ten axial compression tests that are picked up from the literature. Results of the methods are expressed and discussed. In addition a new method for interpritating failure load from axial compression load tests of file is developed and discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kazıklar, Kazık Yükleme Deneyi, Değerlendirme, Özkan, Alku, Piles, Pile Load Test, İnterpritation, Özkan, Alku
Alıntı