XX Yüzyıl Türk Müziğinde Prof. Dr. Selahattin İçli

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Çolakoğlu, Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı ve araştırmada kullanılan yöntemlerden söz edilmiştir. XX. Yüzyıl Türk Müziği bestecilik anlayışı içinde Prof. Dr. Selâhattin İçli'nin sanatçı kişiliğini inceleyerek, klasik değer ve kurallardan farklı olan üslûbunu analiz etmek amacıyla çalışılmıştır. Sonuca ulaşmak için özel görüşmeler, eser analizleri ve yazı-makale incelemeleri yapılmıştır. 2. bölümde XX. yüzyıl bestecileri ve bestecilik anlayışı incelenerek, bu anlayış içinde İçli'nin yeri üzerinde çalışılmıştır. 3. bölümde Selâhattin İçli'nin besteci kişiliğini etkileyen ortamı açığa çıkarmak amacıyla otobiyografi kısmına yer verilmiştir. Bu kısımdan sonra bir müzikal analizin temelini oluşturan form-melodi-ritim ve güfte öğeleri temel alınarak; İçli'nin eserlerini klasik formatlardan ayıran özellikler incelenmiş, kurallara baş kaldırış olarak nitelenen üslûbu irdelenmiştir. Çalışılan konularla ilgili olarak günümüz müzik adamlarının, eserlerini yorumlayan sanatçıların görüşlerine ve bestecinin makalelerinden örneklere de yer verilerek, bulguların doğrulanması ve desteklenmesi sağlanmıştır. 4. bölümde bestecinin eser verdiği türler belirlenerek, bu türlerden örnek eserler makam, usul, form ve yapısal özellikler açıdan analiz edilmiştir. Ayrıca dini musiki, çocuk şarkıları ve hafif müzik besteciliğine yaptığı katkılar da açığa çıkarılmıştır. Sonuç bölümünde ise; XX. yüzyıl besteciliği içinde Prof. Dr. Selâhattin İçli'yi klasik üslûp, kural ve değerlerden farklı yapan özellikler maddeler halinde anlatılmış, bestelerindeki yenilikçi anlayış ve teknikler belirtilmiştir. İncelemelerin ışığında; İçli'nin Türk Müziği'ndeki klasik değer ve kurallara bağlılığını korumakla birlikte, farklı bir yorum ve anlayış içine girdiği sonucuna varılmıştır. O, Türk Müziği'nin geleneksel unsurlarını kendine has üslûbu doğrultusunda yorumlayarak, cesur ve yenilikçi kişiliğini besteleri ile ortaya koymuştur.
This study which has been prepared as the Master Thesis at the Social Sciences Institute of İ.T.Ü. consists of five parts. At the introduction part, the scope, content and the methods that were used in the study have been explained. The style of Prof. Dr. Selâhattin İçli which was different from classical values and rules has been analyzed within the composition methods of the XXth Century Turkish Music. Private interviews art work analysis and writing-article studies have been made in order to conclude this study. In the second part, the composers and composition styles of the XX111 Century have been studied and İçli' s standing among them has been examined. In the third part, the autobiography of Selâhattin İçli has been added in order to stress out the environment that affected his personality as a composer. The characteristics of İçli' s work which made it different from classical formats and were considered as a revolt against rules have been studied under the main foundations of musical analysis; form-melody-rhytm and lyric. The findings have been confirmed by the opinions of artists who comment on the works of music people of our time and the articles of the composer himself, related within the scope of the study. In the fourth part, the types that he used in his works have been determined and one sample from each type has been analyzed in tune, style, form and constrictive angle. His constributions to religious music, children songs and composition of light music have also been mentioned. In the conclusion part, the characteristics of Prof. Dr. Selâhattin İçli' s style that made it different from classical style, rules and values among the composers of XXth Century have been explained in detail. And the revolutionary methods and techniques in the compositions have also been mentioned. According to research the following can be concluded; eventhough İçli had been loyal to classical values and rules in Turkish Music, he created a different interpretation and methods of his own which are different from these values and rules. In the other words, he interpreted the traditional elements in Turkish Music in his own style and stressed out his courageous and revolutionary personality in his compositions
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003
Anahtar kelimeler
Müzik, Besteler, Türk müziği, Türk sanat müziği, Selahattin İçli, Music, Compositions, Turkish music, Turkish art music, Selahattin İçli
Alıntı