Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm İçin Bir Yöntem Olarak Katılımcı Ve Kısa Süreli Mekansal Müdahaleler

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-16
Yazarlar
Mutman, Demet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1990’li yıllara varıldığında, kentsel dönüşüm kavramında süregelen değişimler yerel halkın yanısıra, çoklu sektör ve aktör katılımının ve idari birimlerin istekliliğinin hep birlikte harmanlandıkları bir metod oluşmaya başlamıştır. Bu kapsamda yerel toplulukların yeniden canlandırma sürecine katılımı yanı sıra, idari birimlerin ve iş dünyasının da yüksek hedefleri aynı platformda ortaklık olarak biçimlenmesi hedeflenmiştir. Bu tür ortaklıkların bir parçası olarak kültür kavramı yeniden canlandırma ve son (post) yeniden canlandırma uygulamalarında sadece pazarlama değil, kültürel kullanımların hedeflendiği veya üçüncü bir yöntem olarak kültür ve yeniden canlandırma kavram ve politikası yeni bir tür kentsel dönüşüm amacı ile işbirliği yapabilmektedir. Bu tez kapsamında isimlendirilen “Soft regeneration” veya en uygun Türkçe karşılık olarak “geçişli yeniden canlandırma” modeli ise, kentsel mekan kapasitelerini yerel topluluklar ve idari birimler tarafından oluşturulacak ortaklık ve isteklilik sonucunda canlandırma ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda sosyo-kültürel altyapıyı varolduğu veya yaşadığı bölge içerisinde koruyarak, mekansal kaliteyi arttırmayı ve ekonomik dengeyi, yerli halkın ve çoklu aktör ve sektörlerin katılımları ile mimari ve planlama acisindan, sürdürülebilir yumuşak geçişli bir yeniden canlandırma sağladığı gözlenmiştir.
Coming to 1990s onwards, urban transformation in the use of communities, supports of sectors, and governmental high objectives, urban regeneration method as a final urban policy developed. In this manner while integrating local participation into the process, the high objectives of governments or business actors tried to meet. As part of partnerships culture became a tool not only for marketing, also as a target to redevelop an area with cultural manners or as a third way culture and regeneration collaborated as a new way of transformation. In this third method of culture as a partnering tool, soft regeneration model is introduced as a smooth urban transformation brings a complete opposing alternative to implementation methods. It aims to preserve local culture, social background on existing location, while improving quality of spatial environment and managing economic stability through participative approach of both the community and the multi sectors and actors. By doing so this new method of urban transformation proved in architectural and planning manners providing sustainable and soft regeneration over urban settlements whilst upgrading urban quality.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
yeniden canlandırma, katılım, sürdürülebilirlik, mekansal müdahaleler, urban regeneration, participation, sustainability, small scaled spatial interventions
Alıntı