Yerfıstığı kabuğunun agrega olarak kullanım olanaklarının araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Çelik, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yerfıstığı kabuğu hafif agregası ile ısıl direnci yüksek, birim hacimağırlığı düşük, mekanik mukavemetleri ve buhar difüzyonu yeterli düzeyde olan biryapı malzemesini üretebilmek amaçlanmıştır .Çalışmada, hafif agrega olarakAkdeniz Bölgesi Adana ilinden elde edilen yerfıstığı bitkisinin kabuklarıkullanılmıştır .Alçı ve çimento bağlayıcı ile üretilen kompozit malzemenin, bağlayıcımalzemeye ve agrega miktarına bağlı olarak, fiziksel ve mekanik özellikleriincelenmiştir .Tez beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın amacı ve yöntemi giriş başlığı altında açıklanmıştır .Çalışmanın ikinci bölümünde, tez çalışmasına uygun olarak kompozit malzemeler, hafif betonlar ve kompozit malzeme üretiminde kullanılacak olan yerfıstığı kabuğu, özellikleri, kullanımı ve bu konuda yapılanf çalışmalar ile ilgili yayın taraması yapılmıştır .ıı Üçüncü bölüm, dört alt bölümden oluşmaktadır .Birinci bölümünde, deneysel ;iı çalışma koşulları, programı, ilkeleri, kullanılan bağlayıcı malzemeler ve özellikleri, iôrneklerin üretimi ve deney ekipmanları ile ilgili bilgi verilmiştir .İkinci bölümünde, yerfıstığı kabuğunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini tespit edebilmek amacıyla yapılan analizler ve sonuçları açıklanmıştır. Üçüncü alt bölümde, ön ve esas deneylerde örnekler üzerinde yapılacak olan deneyler ile ilgili bilgiler verilmiştir . Dôrdüncü bölümüde, örnekler üzerinde yapılan deney ile ilgili bilgi verilmiştir.Dôrdüncü bölümde, alçı ve çimento bağlayıcıları ile üretilen örneklerin, ön deney sonuçlarına göre bağlayıcı malzemeler ve üretilecek olan seriler belirlenmiştir .Buna gôre esas deney programı hazırlanarak, üretimi yapılacak seriler ve uygulanacak olan-deneyler belirlenmiştir. Deneyler, fiziksel ve mekanik olmak üzere iki bölümdeincelenmiş, sonuçlar grafik ve fotoğraflarla desteklenerek aktarılmaya çalışılmıştır. 520 Beşinci bölümde, yerfıstığı agregası kullanılarak üretilen kompozit malzeme örneklerinin deney sonuçlarına göre elde edilen bulgular ve değerlendirmeler genel olarak açıklanmış, benzer çalışmaların mekanik özellikleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Bu tez çalışmasının çerçevesi dışında, yerfıstığı kabuklarının yapı malzemesi olarak değerlendirilebilmesi için, bundan sonra ne tip araştırmalar yapılabileceği konusunda öneriler açıklanmıştır .Deney sonuçlarına göre; hem alçı hem de çimento bağlayıcı ile düşük birim hacim ağırlık ve ısıl direnci yüksek, mekanik mukavemetleri yeterli düzeyde olan malzemeler üretmek mümkün olabilecektir .V ag max sınırları içinde ömeklerin ısıl direnci yüksektir. Matris ve agrega hacim oranlarında amaca uygun değişiklikler yapılarak yalıtım özellikleri arttırılabilir .Su/bağlayıcı ve agrega miktarının karışımdaki oranlarında, kullanım amacına uygun olarak ( dolgu malzemesi, levha, kaplama, ısıl direnci yüksek malzeme, düşük birim hacim ağırlıklı malzeme gibi) kontrol edilebilmesi olumlu bir özelliktir.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Agregalar (Yapı malzemeleri), Geri dönüşüm (Atık), Aggregates (Building materials), Recycling (Waste)
Alıntı