Kimya Sektöründe Dağıtıcı Firmaların Geleceği: Stratejik Pazarlama Kapsamında Analiz Ve Öneriler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Soytaş, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizin toplam ithalatının önemli bir kısmını gerçekleştiren kimya sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı firmaların, endüstriyel pazarlardaki geleceği incelenmeye çalışılmıştır. Endüstriyel pazarlarda stratejik pazarlama planlamasının tanımı yapılmış ve literatür çalışmasına yer verilmiştir. Endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren çeşitli pazarlama aracılarının tanımı yapılmış ve dağıtım kanalı içindeki önemleri üzerinde durulmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de kimya sektöründe yaşanan gelişmelere yer verilmiştir. Sektör firmaları ile yapılan yüz yüze derinlemesine mülakat bulguları derlenmiştir. Stratejik pazarlama planlaması süreci kapsamında endüstriyel distribütörlerin pazarda karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler belirlenmiş; işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerinden hareket edilerek alternatif büyüme stratejileri geliştirilmiş; stratejilerin seçimi ile ilgili analiz ve öneriler ortaya konulmuştur.
In this study the future of distributors, having an important ratio in total import values of Turkey, has been researched. First of all, the definition of strategic marketing planning in industrial markets has been given. The definition of the marketing channel members has been given and the importance of them has been explained. some information about development of chemical industry in the world and in Turkey has been given. Findings of meetings made by various local chemical industry firms has been given. Threats and opportunities has been explained in accordance with strategic marketing planning; suggestions and analysis for growth strategies has been indicated considering the strengths and weaknesses.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Stratejik pazarlama planlaması, Kimya sektörü, Endüstriyel distribütörler, Strategic marketing planning, Chemical Industry, Industrial distributors
Alıntı