Cocrmo Alaşımının Sol-jel Yöntemi İle Yüzey Modifikasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-19
Yazarlar
Solum, Kudret
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı CoCrMo alaşımını sol-jel daldırma yöntemiyle TiO2 ve Ag/TiO2 ince film ile kaplayarak biyoaktivite ve mikrobiyellik açısından yüzey özelliklerini geliştirmektir. Bu amaçla alaşım yüzeyleri TiO2 ve farklı oranlardaki gümüş konsantrasyonlu Ag/TiO2filmi ile kaplanmıştır. Önce filmin yapısal analizleri SEM görüntülerinin incelenmesi, EDS analizi ve X-ışınları difraksiyonu ile yapılmıştır. Standart F75 kobalt alaşımı, TiO2 ve Ag/TiO2 ince film kaplı numuneler bir aylık SBF testi uygulanarak biyoaktiviteleri incelenmiştir. SBF testinden sonra numuneler üzerinde SEM çalışmaları yapılmıştır.Yine standart numune, TiO2, çeşitli konsantrasyonda gümüş katkılı TiO2 kaplı ve sterilizasyona tabi tutulmuş numunelerin E.coli tipi bakterilerle antibakteriyellik deneyleri yapılarak antibakteriyellik davranışları incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda CoCrMo üzerinde sol-jel yöntemi ile oluşturulan TiO2 ve Ag/TiO2 ince filmlerin (150-180 nm kalınlığında) altlığa iyi yapıştığı ve kaplanan numunelerin biyoaktivitelerinin arttığı görülmüştür. Buna ek olarak TiO2 esaslı ince filmde yeter düzeyde gümüş bulunması CoCrMo alaşımına antibakteriyel özellik kazandırmaktadır.
The aim of this work was to modify the surface of a standard F75CoCrMo alloy in order to enhance the bioactivity and antibacterial performance by depositing TiO2 and Ag/TiO2thin films. 150 to 180 nm thick Ag/TiO2 and TiO2films were developed by sol-gel dip coating technique. Structural characterization of thin film has been made by the aids of SEM examinations, EDS analysis and X-ray diffraction analysis. Additinally uncoated and coated samples has been exposed to SBF tests for a month in order to study their bioactivities. After SBF test, SEM images have been studied.Uncoated and coated samples were subjected to antibacterial tests against E.coli type bacteria before and after sterilization process. Finally it is conclucled theadherent TiO2 and Ag/TiO2filmswere deposited on the CoCrMo substrates which enchanced the biocompability. Presence of certain amount of Ag within the TiO2 film induced antibacterial activity. Strelization did not cause a reduction in the antibacterial perfortmance of the films.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
CoCrMo, Sol-jel, CoCrMo, Sol-gel
Alıntı