Sergileme Elemanlarının Türkiye’deki Endüstrileşme Düzeyi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Duyar, Handan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bir fikrin ortaya konduktan sonra, tasarımcının bilgi birikimi ile şekillendirilmesi ve ürün haline getirilmesi uzun ve yorucu bir tasarım süreci sonucunda gerçekleşmektedir. Ürünün izleyici veya kullanıcıya ulaşması ise, üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir tasarım sürecidir. Tasarımın her alanında bu iki süreç birbirleri ile ilişkili olmak durumundadır. Tasarımın insan hayatına katkısı ve ürünün niteliği ancak kullanıcıya doğru ulaşım yöntemi ile sağlanmaktadır. Tasarım ürününü ve kullanıcı arasındaki bu bağın kurulması için ise, tasarımın ulaşılabilirliği, en iyi derecede tanıtımı ve kullanıcıya sunum koşulları doğru bir şekilde sağlanmalıdır. Üretimin hedef kullanıcıya ulaşması için bu koşulları yerine getirmede kullanılan araç ?sergileme? eylemidir. Kullanıcı ile doğru teması sağlayacak sergileme yöntemlerine ve buna bağlı olarak yardımcı ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'deki sergilerde kullanılan sergileme elemanlarının seçiminde, sergi mekanlarını tasarlayan kişiler için yararlı olabilecek bir yöntem/ araç geliştirilmeye çalışılmış, piyasada konu alanındaki durum incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümü konuya giriş niteliği taşımakta olup, kısaca konunun önemi üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümünde, konu ile ilgili temel kavramlar açıklanmakta olup, sergileme kavramı, tarihçesi ve sergileme mekanalrı analiz edilmektedir. Üçüncü bölümünde ise sergi ürününün kullanıcıya ulaşımasını sağlayan sergileme elemanlarının tasarımı ve bu tasarıma etki eden faktörler yer almaktadır. Dördüncü bölümde sergileme elemanlarının uygulama yerlerinin esas alınarak sınıflandırılması yapılmaktadır. Beşinci bölümde endüstrileşme kavramı, bu kavram doğrultusunda sergileme elamanlarının üretiminde endüstrileşmenin önemi, üretimde endüstriyelleşmiş sistemlerin özellikleri ve üretim prensipleri hakkında bilgi verilmektedir. Altıncı bölümde de piyasada bulunan sergileme elemanları üzerinde endüstrileşme düzeyini ortaya koymak üzere bir envanter çalışması gerçekleştirilmektedir. Son bölümde ise çalışma ile ilgili genel sonuç ve İstanbul Teknik Üniversitesi hollerrinde gerçekleştirilen sergiler için örnek bir sergileme sistemi tasarımı sunulmuştur.
After an idea is presented, its shaping and transformation into a product with the knowledge of the designer are realized at the end of a long and demanding design process. Delivery of the product to the audience or user is another design process, which must be considered. These two processes must be related to each other in every field of design. The contribution of design to human life and the qualification of the product can only be fulfilled by following correct delivery methods to the user. In order for this connection to be established between the design product and user, the conditions of the accessibility of the design, its introduction in the best way, and presentation to the user must be provided. In order for the production to reach target user, the tool that is used is the act of ?exhibition?. Exhibition methods that would provide direct contact with the user and, in relation to this, auxiliary products are required. In this study, a method/ tool has been tried to be developed that may be useful for the people, who design exhibition areas in the selection of exhibition elements used in Turkey, and the condition in the market regarding the subject has been analyzed. The first part of the study acts as an introductory to the subject, and the importance of the subject have been emphasized briefly. In the second part, basic concepts regarding the subject have been explained, and the concept and history of exhibition, and exhibition areas have been analyzed. In the third part, matters regarding the design of exhibition elements that enable the delivery of exhibition product to the user and the factors that affect this design are included. In the fourth part, the classification of exhibition elements has been made based on their places of application. In the fifth part, information regarding the concept of industrialization, the importance of industrialization in the production of exhibition elements in line with this concept, the properties of industrialized systems in production, and production principles have been provided. In the sixth part, an inventory study has been carried out in order to present the level of industrialization on the exhibition elements available in the market. In the last part, general result regarding the study and a sample exhibition system for the exhibitions held at the halls of İstanbul Technical University have been presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Sergileme, sergi ürünleri, sergileme elemanı tasarımı, Exhibition, exhibition products, exhibition element design
Alıntı