Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi

dc.contributor.advisor Cerit, Cevdet tr_TR
dc.contributor.author Karaarslan, Güllüzar tr_TR
dc.contributor.department Matematik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Mathematics Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T18:25:53Z
dc.date.available 2015-06-12T18:25:53Z
dc.date.issued 2010-03-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Matematik Programı : Matematik Mühendisliği Tez Danışmanı : Doç. Dr. Cevdet CERİT Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Aralık 2009 ÖZET ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Güllüzar KARAARSLAN Bu araştırma, Orta Öğretim kurumlarında Türkçe dersinde öğrencilerin başarı düzeyini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu 2009 yılı Eylül ayında İstanbul ili Üsküdar İlçesi Özel Biltek Lisesi’nin 106 öğrencisine uygulanmıştır. Anket sonuçları bilgisayar ortamında SPSS 15.0 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında bağımsız örnekler (İndependent samples) t testi kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ikiden fazla grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. İki niceliksel verinin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren durumlarda Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçek için Faktör analizi uygulanarak yapı geçerliliği ortaya çıkarılmış, genel güvenilirlik için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Mathematics Programme : Mathematics Engineering Supervisor : Doç. Dr. Cevdet CERİT Degree Awarded and Date : December 2009 ABSTRACT STATISTICS ANALYZE THE FACTORS THAT EFFECTS ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS‘ LEVEL OF SUCCESS Güllüzar KARAARSLAN This research had prepared to analyze the factors that effects elementary school students` level of success. Through this aim, the survey had prepared and applied on the 106 students of Private Biltek Highschool in Üsküdar, on September, 2009. The results of the survey had been analyzed through a software called Statistical Package for the Social Science Program (SPSS 15.0). During the process of evaluating study data, discriptive statistical methods such as; frequency, percentage, avarage, to Standard, and as well as the independent test had been used for comparing the quantitative data in the case of two groups of parameters.In the comprison of quantitative data, if there are more than two groups , particularly in the comparison of parameters among the groups, the One Way Annova Test had been used. On the other hand, in the group of cousing differences, the Tukey test had been used. In the comparison of two quantitative data particularly in normal distribution cases the Pearson Correlation Analysis system had been used.By applying Factor Analysis to scale,the construction validity had been revealed and for the general security, the coefficient of Cronbach`s Alpha had been calculated.Confidence interval results was %95 and p> 0,05 was realized at the level of significance. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5109
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İstatistik analiz yöntemleri tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Öğretim tr_TR
dc.subject Statistics analysis methods en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Instruction en_US
dc.title Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi tr_TR
dc.title.alternative Statistics Analyze The Factors That Effects Elementary School Students Level Of Success en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10252.pdf
Boyut:
1.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama