Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-02
Yazarlar
Karaarslan, Güllüzar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Matematik Programı : Matematik Mühendisliği Tez Danışmanı : Doç. Dr. Cevdet CERİT Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Aralık 2009 ÖZET ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Güllüzar KARAARSLAN Bu araştırma, Orta Öğretim kurumlarında Türkçe dersinde öğrencilerin başarı düzeyini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu 2009 yılı Eylül ayında İstanbul ili Üsküdar İlçesi Özel Biltek Lisesi’nin 106 öğrencisine uygulanmıştır. Anket sonuçları bilgisayar ortamında SPSS 15.0 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında bağımsız örnekler (İndependent samples) t testi kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ikiden fazla grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. İki niceliksel verinin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren durumlarda Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçek için Faktör analizi uygulanarak yapı geçerliliği ortaya çıkarılmış, genel güvenilirlik için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Mathematics Programme : Mathematics Engineering Supervisor : Doç. Dr. Cevdet CERİT Degree Awarded and Date : December 2009 ABSTRACT STATISTICS ANALYZE THE FACTORS THAT EFFECTS ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS‘ LEVEL OF SUCCESS Güllüzar KARAARSLAN This research had prepared to analyze the factors that effects elementary school students` level of success. Through this aim, the survey had prepared and applied on the 106 students of Private Biltek Highschool in Üsküdar, on September, 2009. The results of the survey had been analyzed through a software called Statistical Package for the Social Science Program (SPSS 15.0). During the process of evaluating study data, discriptive statistical methods such as; frequency, percentage, avarage, to Standard, and as well as the independent test had been used for comparing the quantitative data in the case of two groups of parameters.In the comprison of quantitative data, if there are more than two groups , particularly in the comparison of parameters among the groups, the One Way Annova Test had been used. On the other hand, in the group of cousing differences, the Tukey test had been used. In the comparison of two quantitative data particularly in normal distribution cases the Pearson Correlation Analysis system had been used.By applying Factor Analysis to scale,the construction validity had been revealed and for the general security, the coefficient of Cronbach`s Alpha had been calculated.Confidence interval results was %95 and p> 0,05 was realized at the level of significance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İstatistik analiz yöntemleri, Eğitim, Öğretim, Statistics analysis methods, Education, Instruction
Alıntı