Çok Düşük Frekanslı Yüksek Gerilim İşaretlerinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-27
Yazarlar
Suak, Oğuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
DC yalıtım deneyine alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkan VLF yüksek gerilim deney tekniğinin incelenerek üstünlükleri ve eksiklikleri ortaya çıkarılmıştır. VLF yüksek gerilim tekniği ile yapılan yalıtım deneylerinin farklı koşullar altında verdiği sonuçlar yorumlanmıştır. İlk olarak VLF yüksek gerilim dayanım deneyi çeşitli uluslararası yönetmeliklerde verilen deney gerilimi ve süreleri bakımından incelenerek yorumlanmıştır. DC ve AC 50 Hz dayanım deneyi ile karşılaştırılmıştır. Deney transformatöründe farklı frekanslarda sabit gerilim altında kayıp faktörü değerleri kaydedilmiştir. Uygulanan gerilimin frekansı ile kayıp faktöründeki değişim incelenmiştir. Bu değişim deneyi yapılan numunenin içerdiği nem ile ilişkilendirilmiştir. Aynı deney farklı sıcaklıklarda tekrarlanarak sıcaklığın frekans - kayıp faktörü eğrisine olan etkisi incelenmiştir. Deney transformatöründe yapılan ölçümlere göre yalıtım yağı için 21-80°C aralığında sıcaklığın kayıp faktörüne etkisi ortaya koyulmuştur. Ayrıca yaşlanmanın toplam harmonik bozulma üzerindeki etkisi incelenerek yüksek gerilimde uygulanan dayanım deneyi, kısmi boşalma deneyi ve kayıp faktörü ölçümlerinde elde edilen sonuçlara ek olarak yardımcı bir değerlendirme ölçütü sunulmuştur.
VLF high voltage test techniques that occur as an alternative method of DC insulation test have examined; thus advantages and shortcomings have revealed. The results of VLF insulation tests that made under different conditions are interpreted. First, the VLF withstand test interpreted by examining the various international regulations in terms of duration and test voltage. VLF test were compared with DC and AC 50 Hz withstand tests. With the VLF technique performed on experimental transformer, dielectric constant of insulation material and change of loss factor were examined. Under the constant voltage, loss factor values at different frequencies were recorded from experimental transformer. Changes in loss factor with the frequency of the applied voltage were investigated. This change is associated with moisture contained in the test sample. Same test was repeated at different temperatures. According to the experimental transformer measurements, the effect of temperature for loss factor to insulation oil in the range of 21-80 ° C has been revealed. The final analysis examined the effect of aging on the THD. In addition to high - voltage withstand test, partial discharge test and the loss factor test the total harmonic distortion results will be a helpful outcome.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
VLF, Kayıp faktörü, Çok düşük frekans, Yüksek Gerilim, VLF, Dissipation factor, Very low frequency, High voltage
Alıntı